شبیه سازی مونت کارلوی مواد فعال سطحی در حضور آلاینده های هیدروکربنی


عنوان مقاله [English]

The Lattice Monte Carlo Simulation of Surfactants and Contaminant