حذف استرانسیوم (II) از محلول آبی بروش جذب سطحی توسط اگزروژل حاصل از TEOS: بررسی سیستم ناپوسته و ستونی با بستر ثابت


عنوان مقاله [English]

Removal of Strontium (II) from aqueous solution by adsorption using Xerogel synthesized from TEOS: Batch and Fixed-bed Study