بررسی نانو ذرات کاتالیزور نقره در حذف مقادیر کم از قرمز اسیدی 87 از آبهای آلوده شده توسط پراکسی‌دی‌سولفات

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر یه بررسی نانو ذرات نقره به عنوان کاتالیزور پراکسی‌دی‌سولفات برای حذف ماده‌ی آلی رنگزای قرمز اسیدی 87 از آبهای آلوده پرداخته شده است. استفاده همزمان از پراکسی‌دی‌سولفات و کاتالیزور نقره به طور چشمگیری باعث افزایش راندمان حذف می‌شود. تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل تغییرات غلظت پراکسی دی سولفات، تغییرات غلظت آلاینده و تغییرات غلظت نانو ذرات نقره بر میزان حذف رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. افزایش غلظت پراکسی دی سولفات و افزایش غلظت کاتالیزور نانو نقره ، باعث افزایش درصد حذف آلاینده خواهد شد. مقدار بهینه نانو ذرات نقره 125/0 گرم بر لیتر و میزان بهینه غلظت پراکسی دی سولفات هم mM 10 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Immobilized Silver Nanoparticles –Catalyzed in Eliminating Trace amount of Acid Red 87 Dye with Peroxydisulfate from Contaminated Water

چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the effect of silver nanoparticles to catalyzed peroxydisulfate in order to removal of Acid Red 87 from contaminated water, the simultaneous use of peroxydisulfate and nanosilver significantly increased the removal efficiency. The effects of various parameters such as Peroxydisulfate concentration, contaminant concentrations and dosage of silver nanoparticles on the dye removal were evaluated. Results showed that increasing the concentration of peroxydisulfate and nano-silver catalyst can increase the rate of pollutants removal. The optimal amount of nanosilver and the optimum concentration of peroxydisulfate were estimated 0.125g.L-1 and 10 mM, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced Oxidation
  • nano technology
  • Peroxydisulfate
  • Acid Red 87
  • nanosilver