جذب بیولوژیکی رنگ دایرکت رد 81 از محلول آبی بر روی گیاه شیر تیغی تهیه شده، بعنوان یک جاذب بیولوژیکی ارزان: مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی

نویسندگان

چکیده

جذب بیولوژیکی رنگ آزو Direct red 81 که در پساب صنایع نساجی یافت می‌شود توسط کربن فعال تهیه شده از گیاه شیر تیغی مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه آزمایش‌ها به منظور بررسی جذب مولکول‌های رنگ آزو بر روی جاذب بیولوژیکی در دماهای متفاوت انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که سینتیک جذب بیولوژیکی این رنگ آزو از معادله سینتیکی شبه مرتبه دوم با ضریب همبستگی بالا تبعیت می‌کند (R2>0.99). همچنین ایزوترم‌های جذب بیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های حاصل توسط مدل‌های ایزوترم جذب سطحی لانگموییر و فرندلیش تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهد که جذب سطحی این رنگ از ایزوترم لانگموییر تبعیت می‌کند. همچنین اثر پارامترهای مختلف مانند زمان تماس، غلظت اولیه رنگ، دما ، سرعت همزدن و مقدار ماده جاذب بر میزان جذب مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که جاذب تهیه شده از گیاه شیر تیغی می تواند به عنوان یک جاذب بیولوژیکی کم هزینه جهت حذف رنگ های آزو مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biosorption of Direct red 81 dye from aqueous solution on prepared sonchus fruit plant, as a low cost biosorbent: Thermodynamic and Kinetic study

چکیده [English]

The biosorption of reactive azo dyes (Direct red 81) found in textile wastewaters by activated carbon prepared from sonchus fruit plant has been investigated. Batch experiments were carried out for the biosorption of dyes molecules onto biosorbent at different temperature. The biosorption kinetics was found to follow pseudo- second order kinetic model with high degree of correlation coefficient (R2>0.99). The equilibrium isotherms of biosorption and kinetics were studied. The biosorption equilibrium data were analyzed by using Langmuir and freundlich isotherm models and the results have shown that biosorption behavior of this dye could be follow to Langmuir isotherm model. Various parameters such as contact time, initial dyes concentrations, temperature, stirring speed and does of biosorbent were taken into account, and promising results were obtained. Furthermore, it was also found that the sonchus fruit plant can using as a low cost material for azo dye biosorbtion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosorption
  • Isotherm
  • Kinetic
  • Azo dye
  • Thermodynamic