حذف فنول از فاضلاب صنعتی با استفاده از کیتوزان تثبیت شده روی سودوموناس پوتیدا

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر در مورد تخریب پذیری فنل در فاضلاب صنعتی توسط سودوموناس پوتیدا می باشد. فرایند زیست تخریب پذیری در غلظت های اولیه مختلف از فنل در دامنه 50 تا 200 میلی گرم بر لیتر در شرایط متفاوت تخمین زده شد. حذف فنل به عنوان تنها منبع کربن در غلظت اولیه فنل برابر با 200 میلی گرم بر لیتر، در طی 22 روز رخ داد. مخلوط فنل/گلوکز به عنوان سیستم دو تایی، تخریب فنل را بهبود بخشید. حضور گلوکز به عنوان سوبسترا مکمل، فنل با غلظت اولیه 200 میلی گرم بر لیتر را در طی 19 روز تخریب کرد. سودوموناس پوتیدا خویافته به فنل قادر به تخریب فنل با غلظت اولیه 200 میلی گرم بر لیتر در طی 15 روز بود. همچنین نشان داده شد که تخریب فنل با استفاده از باکتری خویافته و تثبیت شده روی کیتوزان در کوتاهترین زمان در مقایسه با شرایط دیگر انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که میکروارگانیسم قادر است فنل را به عنوان سوبسترا مصرف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenol removal from industrial wastewater using chitosan- immobilized Pseudomonas putida

نویسندگان [English]

  • Maryam Khavarpour
  • Ghasem D. Najafpour
  • Seyedeh Fatemeh Seyedtabar
  • Seyed Mohammad Vahdat
چکیده [English]

The present study deals with degradation of phenol in industrial wastewater using Pseudomonas putida. Biodegradation process at various initial phenol concentrations ranging from 50 to 200 mg/l was evaluated at different conditions. Phenol removal as single source of carbon at initial phenol concentration of 200 mg/l took place within 22 days. Phenol/ glucose mixture used as dual system to improve phenol degradation. The presence of glucose as supplementary substrate degraded phenol at initial concentration of 200 mg/l within 19 days. Acclimated Pseudomonas putida was able to degrade phenol at initial phenol concentration of 200 mg/l within 15 days. It was also revealed that phenol degradation using acclimated Pseudomonas putida immobilized on chitosan was carried out at the shortest period of time in contrast to the other conditions. The obtained results represented that microorganism was able to consume phenol as a substrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acclimation
  • Chitosan
  • Immobilization
  • Phenol Biodegradation
  • Pseudomonas putida