سنتز نانوذرات اکسید نیکل و کاربرد آن در تهیه سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری ولتامتری نالبوفین

نویسندگان

چکیده

در این کار ما سنتز و کاربرد الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات اکسید نیکل به عنوان سنسوری بسیار حساس برای اندازه‌گیری ولتامتری نالبوفین گزارش کردیم. نانوذرات اکسید نیکل با استفاده از روش‌های میکروسکوپی الکترونی روبشی و پراش پرتوی X مورد بررسی قرار گرفت. ولتاموگرام چرخه‌ای یک سیگنال برگشت ناپذیر در پتانسیل 57/0 ولت ظاهر شده است که مربوط به اکسیداسیون نالبوفین می‌باشد. در مقایسه با الکترود خمیرکربن ساده، سیگنال الکتروشیمیایی بهبود پیدا کرده است. الکترواکسیداسیون نالبوفین مرتبط به pH بوده و یک پروتون و یک الکترون مبادله شده است و واکنش مبادله الکترون تحت کنترل نفوذ است. تحت شرایط بهینه جریان اکسیداسیون نالبوفین یک محدوده خطی با حدتشخیص 5/0 میکرومولار را نشان می‌دهد. سنسور جدید با حساسیت و موفقیت برای اندازه-گیری نالبوفین در نمونه‌های سرم، آب و ادرار بکار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of NiO nanoparticle and application of its in the preparation of electrochemical sensor for voltammetric determination of Nalbuphine

چکیده [English]

In this study we report synthesis and application of NiO nanoparticle (NiO/NPs) carbon paste electrode (NiO/NPs/CPE) as high sensitive sensors for voltammetric determination of Nalbuphine (NB). The NiO/NPs was characterized with different methods such as SEM and XRD. The cyclic voltammogram showed an irreversible oxidation peak at 0.57 V (vs. Ag/AgClsat), which corresponded to the oxidation of NB. Compared to common carbon paste electrode, the electrochemical response was greatly improved. The electro-oxidation of NB occurred in a pH-dependent 1e− and 1H+ process, and the electrode reaction followed a diffusion-controlled pathway. Under the optimum conditions, the voltammetric oxidation peak current of NB showed linear dynamic ranges with a detection limit of 0.5 μM for NB. The novel sensor has been found selective and successfully implemented for the determination of NB in water, serum and urine samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nalbuphine
  • Modified electrode
  • Voltammetric determination
  • NiO nanoparticle