اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری دانو روبیسین با استفاده از تربیوم-دیفراسیروکس به عنوان پروب فلورسانس

نویسندگان

چکیده

یک روش اسپکتروفلوریمتری جدید برای اندازه گیری دانو روبیسین بر مبنای اثر خاموش کنندگی آن بر فلورسانس کمپلکس تربیوم- دیفراسیروکس ارائه شده است. طول موج های تحریک و نشر به ترتیب برابر با 328 و 454 نانو متر می باشند. شرایط بهینه برای اندازه گیری دانو روبیسین بر مبنای اثر پارامتر های مختلف بر کاهش شدت فلورسانس مورد بررسی قرار گرفته است. در شرایط بهینه کاهش شدت فلورسانس با غلظت دارو در محدوده 100 – 15 میکرو گرم بر لیتر رابطه خطی با ضریب همبستگی 998 / 0 دارد. حد تشخیص روش برابر با 3 / 4 میکرو گرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی برای چهار اندازه گیری دانو روبیسین با غلظت های متفاوت در حدود 6 / 1 – 7 / 4 ٪ محاسبه شده است. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری دانوروبیسین در ادرار و پلاسمای خون به کار رفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectrofluorimetric Determination of Daunorubicin Using Terbium-Deferasirox as a Fluorescence Probe

چکیده [English]

A spectrofluorimetric method is proposed for the determination of Daunorubicin (DNR) based on its quenching effect on the fluorescence intensity of Tb3+- deferasirox (DFX) complex as a fluorescent probe. The excitation and emission wavelengths were 328 and 545 nm, respectively. The optimum conditions for the determination of DNR were investigated considering the effects of various parameters on the quenched fluorescence intensity. In the optimum conditions the decrease of the fluorescence intensity of the system showed a good linear relationship with the concentration of DNR in the range of 15-1100 μg L-1, with a correlation coefficient 0.998. The detection limit (3s) was 4.3 μg L-1 and the relative standard deviation for four replicate determinations of different concentrations of DNR was in the range of 1.6–4.7%. The procedure was successfully applied to the determination of daunorubicin in spiked urine and serum samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terbium-sensitized fluorescence
  • deferasirox
  • daunorubicin