سنتز بیس چالکون های بر پایه 5،´5 متیلن بیس (2-هیدروکسی بنزآلدهید) و بررسی خواص ضد باکتری آنها

نویسندگان

چکیده

سنتز تک ظرفی مشتقات جدید بیس چالکونها از واکنش بیس آلدهید سنتز شده و کتون‌های مختلف در محیط بازی مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات با طیف سنجی IR،1H NMR ،13C NMR و جرمی شناسایی شدند. فعالیت ضد‌باکتری بیس چالکون‌ها در برابر باکتری‌های سودوموناس آئروژینوا، اشیرشیا کولی، باسیلوس سابتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس ارزیابی شد. داده های زیستی نشان دادند که برخی از محصولات ، فعالیت های مطلوبی دارند. زمان واکنش قابل قبول و بازده کمی در محصولات مشاهده شد. سهولت واکنش، آسانی اجرا، بازیابی ساده و بازده بالا همراه با استفاده از مواد اولیه در دسترس از نکات شاخص این فرآیند می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of bis-chalcones based on 5, 5΄-methylene bis(2-hydroxybenzaldehyde) and screening their antibacterial activity

چکیده [English]

A one-pot synthesis of novel derivatives of bis-chalcones by condensation of prepared bis-aldehyde and different ketones in basic media have been described. Compounds were characterized by IR, 1H NMR, 13C NMR and EI-Mass spectra. The antibacterial activities of bis-chalcones were evaluated against Staphylococcus Aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Bacillus subtilis. Biological data indicated that some products exhibit promising activities. A significant reasonable reaction time, a nearly quantitative yield, and high atom economy in the product were observed. The simplicity of the reaction, ease of execution, simple workup, and good yields, with the use of easily accessible starting materials is hallmarks of this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bis-chalcones
  • Bis-aldehyde
  • Trioxane
  • antibacterial