تهیه بدون فسژن کرباماتهای نوع اول و محافظت آمینها از طریق ترشیوبوتوکسی کربونیل دار کردن در مجاورت H2SO4-Silica تحت شرایط بدون حلال

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش موثر و کارا برای تهیه کرباماتهای نوع اول از الکلها و فنولها با استفاده از سدیم سیانات و نیز محافظت آمینها بصورت بوتوکسی کربونیل در مجاورت سولفوریک اسید جذب شده روی سیلیکاژل توصیف می شود واکنشها در شرایط بدون حلال انجام شده است. این روشها ساده، موثر و دوستدار محیط زیست بوده و از مزیت بازده خوب تا عالی برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phosgene-free preparation of primary carbamates and Boc-protection of amine using H2SO4-Silica under solvent free conditions

نویسندگان [English]

  • Seied Ali Pourmousavi
  • Maryam Hasani
چکیده [English]

An efficient and mild method for the preparation of primary carbamate from alcohols and phenols using sodium cyanate and Boc-protection of amine in the presence of H2SO4-Silica was demonstrated. The reactions were carried out under solvent free conditions. These methods are simple, effective and environmentally friendly and have the advantage of good to excellent yields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary Carbamate
  • Amine
  • Boc-protection
  • Alcohol
  • Sodium Cyanate