تهیه نانوذرات اکسید کبالت (Co3O4) با استفاده از روش تخریب حرارتی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش نانوذرات کبالت اکسید (Co3O4) به روش تخریب حرارتی حالت جامد از کمپلکس‌های بازشیف کبالت(II) با فرمول [Co(Me2salpn)(py)] و [Co(Me2salpn)(pip)] در دمای 450 درجه سلسیوس به مدت 5/3 ساعت تهیه شدند. نانوذرات حاصل و کمپلکس‌های بازشیف تهیه شده به کمک روش‌های طیف‌سنجی مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شدند. نتایج حاصل از SEM نشان می‌دهد که نانوذرات حاصل از کمپلکس‌های بازشیف تقریبا ساختار مسطح و نانوذرات کبالت اکسید حاصل از کمپلکس‌ها ساختار مکعبی دارند و اندازه آن‌ها بین 75 تا 150 نانومتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

reparation of Cobalt Oxide (Co3O4) Nanoparticles Using Thermal

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Dehno Khalaji
  • Zahra Dehnavi
چکیده [English]

In this research, cobalt oxide (Co3O4) nanoparticles were successfully prepared by solid state thermal decomposition of cobalt(II) Schiff base complexes [Co(Me2salpn)(py)] and [Co(Me2salpn)(pip)] at 450 ºC for 3.5 h. They were characterized by using FT-IR, XRD and SEM. The SEM images of complexes and Co3O4 nanoparticles show the nanosized particles between 75 – 150 nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cobalt oxide nanoparticle
  • thermal decomposition
  • Schiff base
  • SEM
  • XRD