اندازه گیری اسپکتروفتومتری سلنیوم در جلبک اسپیرولینا با استفاده از معرف دی آمینوتولوئن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه سلامت و پزشکی از سلنیوم به عنوان یک آنتی اکسیدان بسیار عالی در جلوگیری از رشد سرطان‌ها و حتی کمک در فرآیند رشد سلولی یاد می‌‌شود. در بیشتر کشورها، غذاهای گیاهی به عنوان منبع اصلی سلنیوم می‌باشد. از بین این منابع گیاهی می‌توان به نوعی جلبک سبز-آبی از شاخه سیانوباکترها اشاره کرد که به جلبک اسپیرولینا معروف می‌باشد. اسپیرولینا می‌تواند علاوه بر تامین سلنیوم مورد نیاز بدن، یک منبع عالی پروتئین، مواد معدنی، ویتامین‌ها، اسید‌های آمینه ضروری و ... باشد. مقدار مورد نیاز بدن از سلنیوم مشخص می‌باشد و افزایش بیش از حد آن در بدن ایجاد سمیت می‌کند، این امر لزوم توجه به اندازه‌گیری دقیق سلنیوم را دوچندان می‌کند. معمولا این اندازه گیری‌ها با روش‌های پرهزینه و طولانی مدتی مانند ICP-AES انجام می‌شود. لذا در این مطالعه از یک لیگاند اختصاصی بسیار مناسب (Diaminotoluene) برای سلنیوم با هزینه تامین پایین و دسترسی بالا و با استفاده از تکنیک دستگاهی ساده، کم هزینه و سریع طیف‌سنجی نوری فرابنفش- مرئی استفاده نمودیم. نتایج حاصل از اعتبار سنجی روش تجزیه ای حکایت از آن داشت که این روش از کارایی مناسب برای جایگزینی با روش های پرهزینه مانند ICP-AES را دارا می‌باشد. همچنین روش بکار گرفته شده کلیه پارامترهای لازم برای اعتبارسنجی روش را تامین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectrophotometric determination of selenium in Spirulina algae using Diaminotoluene reagent

نویسندگان [English]

  • Masoud Mohammadi
  • Mohammad Hadi Givianrad
Department of Chemistry, Tehran Research Science Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the progress of science and technology in health and medicine, selenium is mentioned as an excellent antioxidant in preventing the growth of cancers cell and even helping the process of cell growth. In most countries, plant foods are the main source of selenium. Among these plant sources, a kind of green-blue algae from the species of cyanobacteria should be mentioned, which is introduced as Spirulina algae. In addition to providing the body with the selenium it needs, spirulina is an excellent source of essential proteins, minerals, vitamins and amino acids. However, the amount of selenium required by the body and the fact that its excessive increase causes toxicity doubles the need to pay attention to its accurate quantitative measurement. These measurements are usually performed with costly and long-term methods such as ICP-AES. Therefore, in this study, the suitable specific ligand (Diaminotoluene) for selenium was used with low cost and high availability, using simple, low cost and fast technique as UV-spectrophotometric method.
The results of the analytical method validation indicated that this ligand has high productivity and also this method should be quite suitable for replacement with high cost methods such as ICP-AES. In addition, this method used can provide all the parameters required to analytical method validation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selenium (IV)
  • Diaminotoluene؛ Spirulina
  • UV-Vis spectrophotometry
  • Method validation
[1] M. Tamas, Z. S. Mandoki, J. Csapo, Acta Univ. Sapientiae. 3 (2010) 5.
[2] J. Y. Sun, Y. J. Hou, X. Y. Fu, X. T Fu, J. K. Ma, M. F. Yang, B. L Sun, C. D. Fan, J Oh, Frontiers in physiology. 9 (2019) 1907.
[3] H. D. Mistry, F. B. Pipkin, C. W. G. Redman, L. Poston, Am. J. Obstet. Gynecology. 206 (2012) 21.
[4] M. Navarrete, T. Martínez, A. Fernández, M.Á. Zúñiga, M. Camacho, M. Flores, World J. Nuclear Sci. Technol. 3 (2013) 6.
[5] D. P. Waghmode, M. D. Jamdar, S. S. Kolekar, M. A. Anuse, Int. J. Chem. Sci. Technol. 3 (2013) 1.
[6] M. S. El-Shahawi, A. M. Othman, A. S. Bashammakh, M. A. El-Sonbati, Int. J. Environ. Anal. Chem. 86 (2006) 941.
[7] C. H. Guo, S. Hsia, M. Y. Shih, F. C. Hsieh, P. C. Chen, Int. J. Health Sci. 12 (2015) 748.
[8] A. S. A. Ibrahim, R. Al-Farawati, U. Hawas, Y. Shaban, Open Chemistry 15 (2017) 103.
[9] Y. V. Nancharaiah, P. N. L. Lens, Microbiology and Molecular Biology Reviews 79 (2015) 61.
[10] M. Ponce, I. Giraldez, S. Calero, P. Ruiz-Azcona, E. Morales, C. Fernández-Díaz, I. Hachero-Cruzado, Aquaculture 484 (2018) 105.
[11] L. M. Andrade, C. J. Andrade, M. Dias, C. A. O. Nascimento, M. A. Mendes, Nutraceuticals and Food sci. 6 (2018) 45.
[12] B.Capelli, G. R. Cysewski, Nutrafods 9 (2010) 19.
[13] G. Mugesh, H. B. Singh, Chemical Society Reviews 29 (2000) 347.
[14] B. D. S. Vaz, J. B. Moreira, M. G. de Morais, J. A. V. Costa, Curr. Opin. Food Sci. 7 (2016) 73.
[15] R. Deng, T. Chow, Cardiovascular Therapeutics 28 (2010) 33.
[16] X. Song, L. Zhang, X. Hui, X. Sunc, J. Yang, J. Wang, H. Wu, X. Wang, Z. Zheng, F. Che, G. Wang, Pharmaceutical Biology. 59 (2021) 629.
 [17] E. Zoidis, I. Seremelis, N. Kontopoulos, G. P. Danezis, Antioxidants 7 (2018) 66.
[18] H. J. Zhang, P. F. Gao, X. F Guo, H. Wang, Microchem. J. 110 (2013) 192.
[19] A. Saleh, Y. Yamini, M. Faraji, S. Shariati, M. Rezaee, J. chromatogr. B 877 (2009) 1758.
[20] T. Chen, W. Zheng, Y. S. Wong, F. Yang, Y. Bai, Technol, 97 (2006) 2260.
[21] H. D. Yao, Q. Wu, Z. W. Zhang, S. Li, X. L. Wang, X. G. Lei, S. W. Xu, Biochim. Biophys. Acta, 1830 (2013) 3112.
[22] D. Yadav, R. Jha, P Kumar, P Singh, Selenium Contamination in Water. 91 (2021) 114.
[23] A. E. Ibrahim, M. M. Abdel-Daim, Cell J. 17 (2015) 137.
[24] A. Daim, Small Rumin. Res. 120 (2014) 134.
[25] M. M. Abdel-Daim, S. M. Farouk, F. F. Madkour, S. S. Azab, Immunopharmacol. Immunotoxicol.  37 (2015) 126.
[26] E. E. Mazokopakis, I. K. Starakis, M. G. Papadomanolaki, N. G. Mavroeidi, E. S. Ganotakis, J. Sci. Food Agric. 94 (2014) 432.
[27] A. Asghari, S. Arghavani-Beydokhti, M. Rajabi, J. Of Applied Chemistry. 10 (1394) 111, in Persian.
[28] Z. Amini, M. H. Givianrad, P. Aberoomand Azar, S. W. Husain, M. Saber Tehrani, J. Of Applied Chemistry. 15 (1399) 299, in Persian.
[29] D. P. Mohapatra, D. M. Kirpalani, Water Science and Technology. 79 (2019) 842.
[30] R. Khani, H. Dadresmoghaddam, J. Of Applied Chemistry. 56 (1399) 285, in Persian.
[31] G. P. Pandey, A. K. Singh, L. Deshmukh, A. Asthana, M. Yoshida, S. Prasad, Analytical Methods. 12 (2020) 4327.