سنتز درجا نانوذرات جاسازی شده در پلیمر : نانوساختار پلی آنیلین- گرافن اکسید مغناطیسی برای حذف اسیدهای چرب از پساب های لبنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست، پردیس بین الملل ارس، دانشگاه تهران، تهران

10.22075/chem.2022.27320.2074

چکیده

پساب صنایع لبنی را می‌توان به عنوان آلوده‌کننده‌ترین فاضلاب حاصل از فرآوری مواد‌غذایی به دلیل بار آلودگی بالا و وجود مقدار زیاد مواد آلی مانند کازئین، کربوهیدرات‌ و اسیدهای چرب به شمار آورد. پساب‌های لبنی حاوی اسیدهای چرب، به دلیل پایداری نسبت به تجزیه بیولوژیکی اثرات نامطلوبی بر محیطزیست و سلامت انسان‌ها وارد می‌کنند.
لذا در مطالعه حاضر، جاذب مبتنی بر نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- اکسید گرافن مغناطیسی (MGO@PANI) از طریق پلیمریزاسیون درجا (in situ) مونومر آنیلین، برای حذف اسیدهای چرب موجود در پساب صنعتی سنتز شد. سنتز in situ برای غلبه بر چالش تجمع نانوذرات طراحی شده است جایی‌که پلیمرها معمولاً به عنوان نانو‌راکتورها عمل می‌کنند و به‌عنوان محیطی برای سنتز نانوذرات به حساب می‌آیند. حضور گروه‌های عاملی اکسیژن‌دار مانند گروه‌های هیدروکسیل و اپوکسی در اکسید گرافن (GO) و گروه‌های عاملی حاوی نیتروژن مانند گروه‌های ایمین و آمین در پلی‌آنیلین به طور هم‌افزایی سبب جذب اسیدهای چرب می‌شوند. تعیین و اثبات گروههای عاملی، مورفولوژی و ترکیب عنصری جاذب MGO@PANI با تکنیک‌های FT-IR، FE-SEM و EDX انجام گرفت. عوامل موثر بر جذب اسیدهای چرب مانند pH محلول، دوز جاذب، زمان تماس، غلظت و دما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که MGO@PANI با حذف 60/94% اسیدهای چرب (در شرایط بهینه 7pH ، دوز 15 میلی‌گرم، زمان 50 دقیقه در دمای اتاق) کارایی بالایی را نشان می‌دهد. داده‌های تجربی به خوبی با ایزوترم جذب فرویندلیش (الگوی چند لایه‌ای فرآیند جذب) مطابقت داده شد. همچنین بررسی سینتیک جذب بیانگر سینتیک‌ شبه مرتبه دوم است. علاوه بر این، مطالعه ترمودینامیکی نشان داد که جذب اسیدهای چرب روی MGO@PANI گرماده بوده و مکانیسم جذب فیزیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In situ synthesis of Nanoparticle-embedded polymer: polyaniline-magnetic graphene oxide nanostructure for removal of fatty acids from dairy effluents

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Nabi Bidhendi
  • mohammad kazem mohammadi nodeh
  • alireza pardakhti
  • naser mehrdadi
Faculty of Environment, Ares International Campus, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Dairy effluents can be considered as the most polluting wastewater from food processing due to the high pollution-loading and the presence of large amounts of organic compounds such as casein, carbohydrates and fatty acids. Dairy effluents containing fatty acids have adverse effects on the environment and human health due to their stability and biodegradation.
Therefore, in the present study, an adsorbent based on polyaniline-magnetic graphene oxide nanocomposite (MGO @ PANI) was synthesized through in situ polymerization of aniline monomer to remove fatty acids in industrial effluents. In situ synthesis is designed to overcome the challenge of nanoparticle aggregation where polymers typically act as nanoreactors and serve as an environment for nanoparticle synthesis. The presence of oxygenated functional groups such as hydroxyl and epoxy groups in graphene oxide (GO) and the presence of nitrogen-containing functional groups such as imine and amine groups in polyaniline all contribute to the absorption of fatty acids. characterization of functional groups, morphology and composition of adsorbent element of MGO @ PANI were performed by FT-IR, FE-SEM and EDX techniques. the parameters affecting the efficiency of fatty acid removal such as pH, adsorbent dose, contact time, concentration and temperature were investigated. The results showed that MGO @ PANI showed high efficiency by removing 94.60% of fatty acids (under optimal conditions of pH 7, dose 15 mg, time 50 minutes at room temperature). The experimental data were well matched with the Freundlich adsorption isotherm (multilayer model of the adsorption process). The study of adsorption kinetics also reveals semi-second-order kinetics. In addition, the thermodynamic study showed that the adsorption of fatty acids on MGO @ PANI is exothermic and the mechanism of physical adsorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in site polymer synthesis
  • fatty acid removal
  • dairy industrial effluent
  • polyaniline conductive polymer