دوره و شماره: دوره 18، شماره 67، تیر 1402 
بررسی نتایج حاصل از مشتقات دارویی کرومن و تاثیر آنها بر سرطان کولون

صفحه 181-194

10.22075/chem.2023.21263.1891

ریحانه صباغ زاده؛ مروارید مرادی حقیقی؛ مجید مومنی مقدم؛ بهروز ملکی