تعیین خصوصیات جذب سطحی آموکسی سیلین بر روی کربن فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

در این پژوهش، آموکسی‌سیلین از محلول‌های آبی توسط کربن‌‌ فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم به‌وسیله فرآیند جذب سطحی جذب شد. اثرات پارامترهای مختلف مانند pH اولیه محلول آموکسی‌سیلین، غلظت اولیه محلول آموکسی‌سیلین، مقدار جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط بهینه شامل 11=pH ، غلظت اولیه آموکسی‌سیلین 10 میلی‌گرم بر لیتر، مقدار جاذب 07/0 گرم، زمان تماس 30 و 60 دقیقه به‌ترتیب برای برگ اوکالیپتوس و کاه گندم، و دمای oC 1±25، حداکثر درصد جذب آموکسی‌سیلین بر روی کربن‌‌ فعال حاصل از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم به ترتیب 4/72 درصد و 2/79 درصد به دست آمد. علاوه بر این، مقایسه نتایج تجربی با ایزوترم‌های جذب سطحی لانگمویر، فروندلیچ و تمکین نشان داد که ایزوترم لانگمویر با داده‌های تعادلی برازش بهتری نسبت به ایزوترم فروندلیچ دارد اما برازش با ایزوترم تمکین برای هر دو جاذب ضعیف‌تر است. همچنین پارامترهای ترمودینامیکی جذب سطحی مانند ΔH0 و ΔS0 محاسبه شدند که مقادیر منفی آن‌ها نشان داد که جذب سطحی آموکسی‌سیلین بر روی کربن فعال تهیه شده از برگ اوکالیپتوس و کاه گندم به‌ترتیب فرآیندی گرمازا و همراه با کاهش بی-نظمی است. ضمنا، منفی‌تر بودن مقدار ΔG0 در دمای oC 25 نسبت به دماهای بالاتر، نشانه خودبخودی‌تر بودن فرایند جذب سطحی در این دما می‌باشد. علاوه‌ بر ‌این، مطالعه سینتیک جذب سطحی نشان داد که جذب سطحی آموکسی‌سیلین روی هر دو جاذب از مرتبه شبه درجه دوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adsorption Characteristics of Amoxicillin on Activated Carbon from Eucalyptus Leave and Wheat Straw

نویسندگان [English]

  • Hossein Dashti Khavidaki
  • Fereshteh Sarlak
  • Mohammad Hossein Fekri
Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Ayat Azami Borujerdi University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

In this study, amoxicillin from aqueous solutions was adsorbed by activated carbons from eucalyptus leave and wheat straw through adsorption process. The effects of varying parameters such as initial pH of amoxicillin solution, initial concentration of amoxicillin solution, adsorbent dosage, contact time and temperature on the adsorption process were examined. Under optimum conditions containing pH 11, amoxicillin initial concentration 10 mgL-1, adsorbent dosage 0.07 g, contact time 30 and 60 min for eucalyptus leave and wheat straw, respectively, and temperature 25±1oC, maximum adsorption percentages for amoxicillin on eucalyptus leave and wheat straw were obtained 72.4% and 79.2% respectively. In addition, comparison of the experimental results with Langmuir, Freundlich and Temkin adsorption isotherms, showed that the Langmuir isotherm have better fitting with the equilibrium data than the Freundlich isotherm but the fitting with Temkin isotherm is weaker for both adsorbents. Also, thermodynamic parameters of the adsorption such as 〖∆H〗^0 and 〖∆S〗^0 were calculated that theirs negative values showed that the amoxicillin adsorption on eucalyptus leave and wheat straw is an exothermic process and along with decrease of randomness, respectively. Meanwhile, the more negative value of 〖∆G〗^0 at 25oC compared to higher temperatures is a sign of more spontaneous adsorption process at this temperature. In addition, the study of adsorption kinetics showed that the amoxicillin adsorption on both adsorbents is pseudo-second order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Adsorbent
  • Amoxicillin
  • Eucalyptus Leave
  • Wheat Straw