سنتز جاذب های نانوکامپوزیتی روی اکسید / منیزیم اکسید و بررسی ساختار سطح و خواص فیزیکی این کامپوزیت ها

نویسندگان

1 1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان-ایران

2 2 پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران-ایران

چکیده

در این پژوهش سنتز نانو جاذب روی اکسید/منیزیم اکسید با استفاده از نیترات روی شش آبه و نیترات منیزیم شش آبه به عنوان ماده اولیه با روش تلقیح مورد بررسی قرار گرفت. پایه روی اکسید از نیترات روی و با روش رسوب گیری توسط سدیم هیدروکسید تهیه شد. با استفاده از روش تلقیح کامپوزیت ها حاوی 10 ، 20 و 30 درصد وزنی MgOروی پایه ZnO سنتز شدند. سپس در دمای 450 درجه سانتی گراد کلسینه شدند. ساختار سطح و اندازه ذرات نانو کامپوزیت ها مورد مطالعه قرار گرفتند. از بین جاذب های تهیه شده، نمونه حاوی 20 درصد MgO و 80 درصد ZnO ساختار مناسب تری داشتند. به منظور بررسی ویژگی های ساختاری نانو کامپوزیت های تهیه شده از آنالیز های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی تبدیل فوریه استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of zinc oxide/magnesium oxide nano adsorbent composite sand investigation of surface structure and physical properties of the composites