دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تیر 1394 
سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی

صفحه 9-22

10.22075/chem.2017.707

میر محمد علوی نیکجه؛ راضیه قویدل کلیشمی؛ راحله اکبر؛ مریم وکیلی