مطالعه توتومری NH2NO (H2O/NH3)n=1,2,3 در فاز گاز/حلال با استفاده از محاسبات کوانتومی

نویسندگان

1 1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه شیمی، شاهرود، ایران

2 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آزمایشگاه شبیه سازی مولکولی، تبریز، ایران

3 3 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

در این تحقیق تعادلات توتومری نیتروز آمین و حالت گذار حاصل از انتقال 1و3 اتم هیدروژن با استفاده از محاسبات کوآنتومی مورد بررسی قرار گرفت. تعادلات در حضور یک تا سه مولکول (آب و آمونیاک) و به صورت دیمر و تریمر نیز انجام شد. بدین منظور انرژی و ساختارهای بهینه با استفاده از نظریه تابعیت چگال با استفاده از تابعیت B3LYP و سری پایه 6-311++G(d,P) در فاز گاز بدست آمدند. توسط محاسبات فرکانسی، توابع ترمودینامیکی و سینتیکی استخراج شده و نتایج حاکی از آن است که در حضور دو مولکول تعادلات، کمترین سد انرژی را دارند و کاهش ثابت دی الکتریک، باعث تسهیل فرآیند توتومری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tautomer study of NH2NO (H2O/NH3)n (n=1,2,3) in gas and solvent phases by using quantum calculations