سنتز پیگمنت‌های فسفرسان لانتانیدی جدید از پیش‌ماده (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Na[Ln(edta)(H2O)n] تثبیت‌شده بر روی بستر B2O3 /Al2O3

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، مرکز آموزش عالی استهبان، استهبان

2 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

کمپلکس‌های (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Na[Ln(edta)(H2O)n]، با استفاده از نمک‌های لانتانید مورد نظر و Na4(edta) سنتز شدند. کمپلکس‌های لانتانیدی سنتز شده با روش‌های مختلف تجزیه عنصری، طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی ((UV-Vis، مادون قرمز ((FT-IR و فلوئورسانس شناسایی شدند و همچنین ساختار آن‌ها با روش DFT بهینه شد. سپس نسبت‌های معین از کمپلکس‌های سنتز شده با Al(OH)3 وH3BO3 مخلوط شده و به مدت 24 ساعت رفلاکس گردید. مخلوط واکنش به مدت 5 ساعت در دمای 400 درجه سانتی‌گراد در کوره کلسینه شد. پودر شیری رنگ حاصل به عنوان یک نمونه جدید پیگمنت فسفرسان در حلال پایه آب و رزین پلی‌اورتان‌اکریلیک به صورت کامل پخش گردید و در نهایت با اضافه کردن درصدهای مختلف از لانتانید اکسیدها به پیگمنت اولیه، پیگمنت‌های فسفرسان جدید تهیه شدند. پیگمنت‌های فسفرسان تهیه شده با استفاده از روش‌های پراش پرتو- (XRD) X، طیف‌سنجی فلورسانس پرتو- X (XRF) و فسفرسانس در حالت جامد مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of New Lanthanide Phosphorescent Pigments from Precursor Na[Ln(edta)(H2O)n] (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Immobilized on B2O3 /Al2O3 bed

نویسندگان [English]

  • Marzieh Daryanavard 1
  • Masoomeh Asadi 2
1 Department of Chemistry, Estahban Higher Education Center, Estahban 74519-44655, Iran
2 Department of Chemistry, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
چکیده [English]

Na[Ln(edta)(H2O)n] (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) complexes were synthesized using lanthanide salts and Na4(edta). The synthesized lanthanide complexes were characterized using different techniques including elemental analysis, UV-Vis, FT-IR and fluorescence spectroscopy. Their structures were also optimized using DFT method. Then, the complexes were refluxed in the presence of a mixture of Al(OH)3 and H3BO3 for 24 h. The reaction mixture was then calcined at 400°C for 5 h. The obtained powder as a new phosphorescent pigment was dispersed in water and acrylicpolyurethane resin, and new phosphorescent pigments were finally prepared by adding different percentages of lanthanide oxides to the original pigment. The prepared phosphorescent pigments were investigated using XRD, XRF, and solid state phosphorescence spectroscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Luminescence
  • Phosphorescent pigment
  • Lanthanide complexes
  • Acrylic polyurethane resin
  • Al2O3
  • B2O3
[1] S. K. Zand, S. Baghshahi, M. Rajabi, J. Mater. Sci. 27 (2016) 12533.
[2] E. Karacaoglu, B. Karasu, Mater. Res. Bull. 48 (2013) 3702.
[3] S. Shionoya, W. M. Yen, H. Yamamoto, Phosphor Handbook. CRC Press (2006).
[4] A. Siggel, T. Potrawa, H. Langheim, Patent Application CN19998002369 19990122.
[5] K. L. Haas, K. J. Franz, Chem. Rev. 109 (2009) 4921.
[6] E. Huskowska, I. Turowska-Tyrk, J. Legendziewicz, J. P. Riehl, New J. Chem. 26 (2002) 1461.
[7] M. Salehi, R. Abdoos, B. Bahramian, J. of Applied Chemistry 12 (2018) 99.
[8] M. Nazemian, D. Sanavi Khoshnood, R. Sanavi Khoshnood, J. of Applied Chemistry 34 (1394) 83, in Persian.
[9] G. Buxbaum, Industrial Inorganic Pigments. John Wiley & Sons (2008).
[10] E. G. Moore, A. P. S. Samuel, K. N. Raymond, Acc. Chem. Res. 42 (2009) 542.
[11] R. E. Rojas-Hernandez, M. A. Rodriguez, J. F. Fernandez, RSC Adv. 5 (2015) 3104.
[12] S. K. Yesilay, B. Karasu, E. Karacaoglu, The Proceeding Book of the 15th International Metallurgy and Materials Congress (2010) 2140.
[13] F. Clabau, X. Rocquefelte, S. Jobic, P. Deniard, M. H. Whangbo, A. Garcia, T. Le Mercier, Solid State Sci. 9 (2007) 608.
[14] Z. Wu, M. Gong, J. Shi, Q. Su, J. Alloys Compd. 458 (2008) 134.
[15] Z. Wu, J. Shi, J. Wang, M. Gong, Q. Su, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 19 (2008) 339.
[16] A. Ramezanzade Noshabadi, M. H. Ehsani, J. of Applied Chemistry 56 (1399) 313, in Persian.
[17] R. E. G. Frota, A. Spinelli, R. S. da Silva, N. R. da S. Souza, J. A. Junkes, V. P. Della, Ceram. Int. 41 (2015) 5005.
[18] Jr, J. D. Ingle, S. R. Crouch, Spectrochemical Analysis. Prentice Hall (1988).
[19] A. N. Gusev, M. Hasegawa, T. Shimizu, T. Fukawa, S. Sakurai, G. A. Nishchymenko, V. F.Shul’gin, S. B. Meshkova, W. Linert, Inorg. Chim. Acta 406 (2013) 279.
[20] G. L. Law, T. A. Pham, J. Xu, K. N. Raymond, Angew. Chem. Int. Ed. 51 (2012) 2371.
[21] E. F. Kustov, G. A. Bandurkin, E. N. Murav’ev, V. P. Orlovskii, Electronic Spectra of Compounds of Rare-Earth Elements. Mocsow (1981).
[22] P. Martn-Ramos, M. R. Silva, F. Lahoz, I. R. Martn, P. Chamorro-Posada, M. E. S. Eusebio, V. Lavn, J. Martn-Gil, J. Photochem. Photobiol., A 292 (2014) 16.
[23] R. A. Talewar, S. Mahamuda, K. Swapna, A. S. Rao, J. Alloys Compd. 771 (2019) 980.
[241] L. Samain, A. Jaworski, M. Edén, D. M. Ladd, D. K. Seo, F. J. Garcia-Garcia, U. Häussermann, J. Solid State Chem. 217 (2014) 1.
[25] S. Y. Kaya, E. Karacaoglu, B. Karasu, Adv. Appl. Ceram. 111 (2012) 393.
[26] S. Y. Kaya, B. Karasu, Ceram. Int. 38 (2012) 2757.