دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، مهر 1401 
کاربرد پودر هسته ازگیل برای حذف متیلن بلو از محلول آبی

صفحه 149-168

10.22075/chem.2022.23980.1994

مقداد عرفانی؛ رضا انصاری؛ سید حسن زوار موسوی