استخراج و شناسایی فرمون‌های حلزون‌ خاکی با استفاده از روش استخراج مایع- مایع ترکیب شده با کروماتوگرافی گازی-آشکارساز طیف سنج جرمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

چکیده

فرومون‌ها، مواد شیمیایی ترشح شده از جانوران می‌باشند که برای منظم ساختن جمعیت‌های حیوانی و تعامل‌های اجتماعی آنان در بین حیوانات هم نوع عمل می‌کند. حلزون‌های خاکی از جمله آفات مهمی هستند که به محصولات کشاورزی آسیب‌های قابل توجهی وارد می‌سازند. این حلزون‌ها جهت برقراری ارتباط، از فرمون‌های فرار استفاده می‌کنند و از این راه، پیغام‌های مختلف را بین اعضای گونه‌ی خود رد و بدل می‌نمایند. در این تحقیق سعی شد برای اولین بار، فرمون‌های موجود در بدن حلزون خاکی به کمک روش استخراج فاز مایع، استخراج شده و سپس به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی ترکیب شده با دستگاه طیف سنج جرمی، اجزای استخراج شده، شناسایی شوند. در نهایت، از تطبیق پیک‌‌های موجود در کروماتوگرام با پیک‌های مرجع مربوط به فرمون‌ها، شناسایی پیک‌های مربوط به فرمون در حلزون، صورت پذیرفت. در نمونه تزریق شده به دستگاه، ترکیب اصلی فرمون، دی متوکسی فنیل،7 -متیل-4،3-اکتا دی ان، کولستا دی ان، دسموسترول، 14،10،6-تری متیل-2-پنتا دکانون و 7 (z)--هگزا دکن، شناسایی شد. این پژوهش، مطالعه‌ای تجربی است که طی آن، فرمون‌های فراری که در برقراری ارتباط بین حلزون‌های یک گونه‌ی خاص، ایفای نقش می‌کنند را مورد استخراج، بررسی و شناسایی قرار می‌دهد. در نتیجه، می‌توان از این فرمون‌ها در ساخت تله فرمونی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction and identification of terrestrial snail pheromones using liquid-liquid extraction technique followed by gas chromatography-mass spectrometry

نویسندگان [English]

  • Milad Ghani
  • Mohammad Javad Chaichi
  • Maedeh Valizadeh
Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Mazandaran University, Babolsar, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Pheromones are the secreted or excreted chemical factor that triggers a social response in members of the same species. Pheromones are chemicals capable of acting outside the body of the secreting individual to impact the behavior of the receiving individual. Terrestrial snails are one of the major pests that cause significant damage to crops. These snails use volatile pheromones to communicate with each other, thereby exchanging various messages between members of their species. Pheromones are able to stimulate message recipients outside the body that produces the message and influence their behavior. Herein, the volatile pheromones that play a major role in the communication between snails of a particular species were investigated. To this end, the pheromones were extracted using liquid phase extraction technique and identified by gas chromatography-mass spectrometry instrument (GC-MS). First, a specific species of the snails were selected, the samples were collected and the pheromones were evaluated. Finally, by comparing the obtained peaks with the reference peaks related to pheromones, the pheromones were identified. The extraction was performed using LLE. The identification was also performed using GC-MS. The results indicated that 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methoxy-N,N-dimethylethanamine, 3,4-Octadiene, 7-methyl-, 2-Pentadecanone- 6,10,14-trimethyl، 4-Hexadecen-6-yne, (E)-، Dimethyl aminomethyl (triethyl) stannane, desmosterol, 2,3-dihydroxypropyl ester, 3,4-Octadiene, 7- methyl- and 4-Methyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde are the responsible pheromones. The present study is an experimental study in which the volatile pheromones that play a role in the communication between snails of a particular species were investigated. As a result, the identified pheromones can be used to make pheromone traps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid-Liquid Extraction
  • GC-MS
  • Identification
  • Terrestrial snail
  • Pheromone
[1] M. Bazregar, A. Asghari, M. Rajabi, J. Of Applied Chemistry, 9(32) (2015) 81-88. doi: 10.22075/chem.2017.684. In Persian.
]2 [M. Rezaee, F. Khalilian, J. Of Applied Chemistry, 11(41) (2016) 99-108. doi: 10.22075/chem.2016.2281. In Persian.
]3[ S. Masoum; N. Ghasemi., J. Of Applied Chemistry, 11, (2016) 165. doi: 10.22075/chem.2017.749, In Persian
[4] V.A. Butenandt, Zeitschrift für Naturforschg, 14 (1959) 283.
[5] M.D. Ginzel, Encyclopedia of Animal Behavior. 2th ed. Elsevier Ltd., Oxford, UK, 2010, pp. 26.
[6] R. Chase, R.P. Croll, J. Comp. Physiol., 143 (1981) 357.
[7] T. Wyatt, Pheromones and animal behavior: Chemical signals and signatures, Elsevier Ltd., University of Oxford, Oxford, UK, (2009), pp. 110.
[8] V. Grabe, S. Sachse, Fundamental principles of the olfactory code, BioSystems, Department of Evolutionary Neuroethology, Germany, (2017), pp. 3.
[9] D. Senseman, A. Gelperin, Malacol. Review, 7 (1971) 51.
[10] P.E. Howse, Insect pheromones and their use in pest management, Chapman and Hall, London, UK, (1998), pp. 12.
[11] T.C. Baker, W. Francke, J.G. Millar, C. Lofstedt, B. Hansson, J. Chem. Ecol., 17 (1991) 1973.
[12] P. Zagatti, P. Lucas, P. Genty, J. Chem. Ecol. 22 (1996) 1103.
[13] C.G. Faulkes, J.S. Elmore, D.A. Baines, B. Fenton, Peer J, Zool. Sci., 7 (2019) 7734.‏
[14] J. Martin, P. Lopez, Proc. Royal Soc. B, 273 (2006) 2619.
[16] E. Zeeck, J.D. Hardege, A. Willig, Steroids, 59 (1994) 341.
[17] K. Shimomura, S. Matsui, K. Ohsawa, Chemoecology, 26 (2016) 15.
[18] J.A. Marshall, J.A. Jablonowski, H. Jiang, J. Org. Chem., 64 (1991) 2152.
[19] W.D. Silva, J.M.S. Bento, L. Hanks, J.G. Millar, J. Chem. Ecol., 44 (2018) 1115.
[20] K.R .Ballard, A.H. Klein, R.A. Hayes, T. Wang, S.F. Cummins, Cornu aspersum. PLoS One 16 (2021) 0251565.