سنتزمشتقات زنجیرباز N- 2-3 آمینو‌وینیل‌آمینو‌آلیلیدن‌اتن-1،2-دی‌آمین با استفاده از نمک‌های وینامیدینیوم

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر75169، ایران

چکیده

امروزه سنتز مشتقات آمینو آلیلیدین بسیار مورد توجه محققین شیمی آلی می باشد چراکه این نوع ترکیبات با توجه به ساختار منحصر بفردی که دارند و به دلیل همچنین توانایی در تشکیل کمپلکس های فلزی حاوی مس (II﴾، نیکل ﴿II﴾ و کبالت ﴿II﴾، دارای کاربردهای بسیاری در مطالعات الکتروشیمیایی، بیولوژیکی و دارویی می باشد. این ترکیبات به عنوان کاتالیست و پیش ساز پلی مرهای هادی الکتریسیته نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. در این پروژه تحقیقاتی از واکنش بین نمکهای وینامیدینیوم با 2،3- دی­آمینو مالئونیتریل در حلال متانول مشتقات زنجیرباز N- 2-۳ آمینو­وینیل­آمینو­آلیلیدن­اتن-1،2-دی­آمین سنتز شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Open-Chain Derivatives of N-2-3 AminovinylAmino AllylideneEthene-1,2-Diamine UsingVinamidiniumSalts

چکیده [English]

Recently synthesis of amino derivatives of allylidene is highly attended by researchers of organic chemistry because of their unique structure and their ability to form metal complexes containing Cu (II), Ni( II) and Co (II).These compounds can be used as catalyst precursor of conductive polymers.So, the synthesis of open-chain derivatives of the compounds can play an effective role in the above mentioned studies.

In this research project, open-chain derivatives of N-2-3­-aminovinyl amino allylidene ethene-1,2-diamine perchloratehave been synthesized (Scheme 1) by the reaction of vinamidinium salts containing substituents at γ position  with diaminomaleonitrile in the presence ofN-ethyldiisopropylamine and methanol.Infrared, the obtained products were characterized by IR, 1H-NMR and 13C-NMR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aminovinyl
  • Amino Allylidene
  • VinamidiniumSalts