سنتز نانو سیم اکسید منگنز با روش ساده بعنوان جاذب طلا از پساب آبکاری با استفاده از روش تاگوچی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه، نانوسیم اکسید منگنز با روش کم هزینه به منظور جذب طلا از پساب رقیق طلاسازی ساخته شد. پارامترهای مختلف مؤثر بر جذب طلا مانند تعداد دفعات بهبود اسیدی، زمان ماند، pH  و دور همزن مورد بررسی قرار گرفت.آزمایشات جذب با استفاده از روش تاگوچی طراحی شد و اثر پارامترها و شرایط بهینه فرآیند جذب تعیین گردید. جاذب اکسید منگنز ساخته شده در دمای پایین و بهبود اسیدی یافته، دارای ساختار نانو سیم میباشد. نتایج نشان داد که درصد جذب طلا در شرایط بهینه عملیاتی و مدت زمان ۲ ساعت برابر 2/77%  میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of MnO2 nanowires adsorbent for gold recovery from electroplating wastewater using Taguchi method

چکیده [English]

In this study, MnO2 nanowire adsorbent was synthesized by low cost preparation method that was capable of extracting gold form diluted jewellery waste water solutions. Diï‌€erent adsorption parameters like number of treatment, hold time, pH and agitation speed of mixing on the gold adsorption were studied. Adsorption experiments was designed by Taguchi method and eï‌€ectiveness of parameters as well as optimum operating conditions were determined. The manganese oxide adsorbent, prepared by low-temperature synthesis followed by acid treatments, exhibits a nanowire like morphology. The results showed that under the optimum operating condition, gold adsorption efficiency was more than 77.2% during 2h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MnO2 nanowire
  • electroplating wastewater
  • gold recovery
  • Taguchi
[1] M. Ferrini, A. Manni, P. Massacci, Characterization and sampling of jewellery waste in Italy. In Proc. Second  Biennial  International  Conference  on  Chemical  Measurement  and  Monitoring of  the Environment.  EnviroAnalysis 98, Ottawa, (1998a) 529.
[2] M. Ferrini, A. Manni, P. Massacci, Chemical analyses by ICP-AES of Jewellery waste in Italy. In Proc.  Second  Biennial  International  Conference  on  Chemical  Measurement  and  Monitoring  of  the Environment.  EnviroAnalysis 98, Ottawa, (1998b) 501.
[3]  K.G. Neoh, K.K. Tan, P.L. Goh, S.W. Huang, E.T. Kang, K.L. Tan, Polymer, 40 (1999) 887.
[4] W. Liu, P. Yin, X. Liu, X. Dong, J. Zhang, Q. Xu. Chem. Eng. Res. Des. 91 (2013) 2748.
[5] T. Kinoshita, S. Akita, S. Ozawa, S. Nii, F. Kawaizumi, K. Takahashi, J. Min. Mater. Char. Eng. 2 (2003) 71.
[6] Y. Ran, J. Fu, A.W. Rate, R.J. Gilkes, Chem. Geo., 185 (2002) 33.
[7] M.A.A. Schoonen, N.S. Fisher, M. Wente, Acta, 56 (1992) 1801.
[8] N. Tsuchida, D.M. Muir, Metall. Trans. 17B (1986) 523.
[9] C.P. Gomes, M.F. Almeida, J.M. Loureiro, Sep. Purif. Technol. 24 (2001) 35.
[10] T. Kuwabara, H. Hirama, A. Yazawa, J. Mining Mater. Process. Inst. Jpn. 110 (1994) 15.
[11]   F. Relth, AusIMM Bull. Nov/Dec (2003) 60.
[12] N. Saadatjoo, H. Heydari, A. Abdullahi, M. Behzad, Journal of Applied Chemistry, 8 (2013): 55.
[13]   B. Davodi, M. Jahangiri. Synthetic Metals, 194 (2014): 97.
[14] M. Jahangiri, A. Rahimour, S. Nemati, M. Alimohammady, accepted for publication in Cellulose Chemistry and Technology, 2014.
[15] J.E. Post, Proceedings of the National Academy of Sciences, 96 (1999) 3447.
[16] R. Roy. A primer on the Taguchi method. Van Nostrand Reinholds., 1990.
[17] Montgomery, Douglas C. John Wiley & Sons, 2008.
[18]M. Anbia, F. M. Nejati, M. Jahangiri, A. Eskandari and V. Garshasbi, J. Sci. I.R.Iran. 3 (2015) 213.
[19] M. Jahangiri, F. Kiani, H. Tahermansouri, A. Rajabalinezhad, J. Mol. Liq., 212 (2015) 219.
[20] N. Badrkhani, M. Khajenoori, A. H. Asl. Journal of Applied Chemistry, 7 (2013) 51.
[21] M. Khajenori, A. H. Asl. Journal of Applied Chemistry, 11 (2016) 151.
 [22] R. A. Fisher, Breakthroughs in Statistics. Springer New York, 1992. 66.
[23] R. K. Roy, Society of Manufacturing Engineers, 2010.
[24] F. R. Aylmer. Genesis Publishing Pvt Ltd, 1925.
[25] M. Soleimani, T.Kaghazchi, Bioresource Technol., 13 (2008): 5374.
[26] M. Soleimani, T.Kaghazchi, Chem. Eng.Technol., 5 (2007): 649.
[27] Pu, Qiaosheng, et al., J. Anal. Spectrom., 4 (1998): 249.