دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، دی 1395 
SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی

صفحه 11-16

10.22075/chem.2017.765

مریم موحدی؛ اکرم حسینیان؛ مهسا بخشائی؛ محدثه رحیمی؛ ایلیا ارشد نیا


یک روش سریع، آسان و کارآمد برای سنتز مشتقات 4،'4-(آریل متیلن )-بیس-

صفحه 31-38

10.22075/chem.2017.768

محمد باخرد؛ علی کیوانلو؛ امیرحسین امین؛ راحله دوستی؛ زهرا آقایان


حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه

صفحه 39-48

10.22075/chem.2017.769

سید صاحب سادات حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سمیه خضری؛ فاطمه قنبری تالوکی؛ امیر خسروی