نویسنده = صالحی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. سنتز، شناسایی و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکسهای بتا دی کتون مس(II) و روی بر روی سلول سرطانی MKN-45

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 165-170

رحیمه اسحقی ملکشاه؛ مهدی صالحی؛ علی خالقیان