نویسنده = رزاق پور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. سنتز پلی( یورتان- اوره) بر پایه ماکرو دی آمین های جدید: افزایش خواص مکانیکی

دوره 14، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 11-20

فریبرز اتابکی؛ سعید رزاق پور؛ شهرزاد جهانگیری