نویسنده = اسدی، لیدا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اسپکتروسکوپی IR، آنالیز NBO، HOMO-LUMO و برخی محاسبات بر روی H2O،H2S ، H2Se و H2Te توسط روش DFT

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 53-62

لیلی رحیمی اهر؛ زهره رحیمی اهر؛ لیدا اسدی