نویسنده = پور هروی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. کاوشی در سطوح انرژی پتانسیل واکنش استادینگر بین تری متیل فسفین و ایزوبوتیل آزید با استفاده از نظریه تابع چگال

دوره 11، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 39-46

حسین طاهر پور نهزمی؛ محمد رضا پور هروی؛ فاطمه عاشوری میرصادقی