نویسنده = رفیق اسماعیل زائی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و مطالعه نانو اکسیدهای مختلط آهن-باریم با روش تجزیه حرارتی کمپلکس معدنی

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 83-90

مسعود رفیق اسماعیل زائی؛ حمیده سراوانی؛ مهدی شهرکی