نویسنده = �������������� ��������
بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن

دوره 5، شماره 14، فروردین 1389، صفحه 33-40

10.22075/chem.2017.567

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ مهدی قدیری؛ محمد صداقت


استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 4، شماره 13، آذر 1388، صفحه 39-44

10.22075/chem.2017.561

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 3، شماره 9، اسفند 1387، صفحه 40-45

10.22075/chem.2017.540

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری