نویسنده = �������� ������ �������������� ����������