کلیدواژه‌ها = اسانس
شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی فعالیت بیولوژیکی اسانس گیاه Fumaria Vaillantii Loisel استان کردستان در ایران

دوره 6، شماره 21، دی 1390، صفحه 55-60

10.22075/chem.2017.594

اشکان توکلی؛ محبوبه فتاحی؛ کریم رحیمی؛ رشید رمضان زاده؛ حسین معروفی؛ امین رستمی