کلیدواژه‌ها = شیف باز
یک حسگر شیمیایی فلوئورسانسی جدید برای شناسایی یون‌های آلومینیوم

دوره 11، شماره 38، فروردین 1395، صفحه 75-84

10.22075/chem.2017.731

رضا آزادبخت؛ طیبه الماسی؛ جواد خان‌آبادی