سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی

دوره 17، شماره 63، تیر 1401، صفحه 179-198

10.22075/chem.2021.23479.1975

کیومرث زرگوش؛ ریحانه سادات رفیعی علوی علویجه؛ روزبه سلطانی؛ محمد دیناری؛ حسین مرادی علی آبادی


طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 181-196

10.22075/chem.2021.20159.1823

الهام باهر؛ حسین میقانی؛ سلمی احسانی تیلمی؛ آزاده دماوندی


بررسی نتایج حاصل از مشتقات دارویی کرومن و تاثیر آنها بر سرطان کولون

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 181-194

10.22075/chem.2023.21263.1891

ریحانه صباغ زاده؛ مروارید مرادی حقیقی؛ مجید مومنی مقدم؛ بهروز ملکی


ساخت بیوکامپوزیت شیشه زیست فعال 58S/ کیتوسان/ زئولیت 13X با استفاده از روش فاز مایع

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 195-210

10.22075/chem.2023.25469.2034

نکیسا مقدم؛ نسرین اروج زاده؛ علیرضا صالحی راد