نمایه نویسندگان

ا

 • اسم حسینی، مجید پالایش سطوح آلوده صنعتی با یخ ویخ خشک [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 32-41]
 • اسم حسینی، مجید پالایش سطوح آلوده صنعتی با یخ ویخ خشک [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 32-41]

ب

 • بیاتی، سولماز استخراج دی اکسید تیتانیم به روش سولفات ، ازکنستانتره ایلمنیت با درصد خلوص %29/40 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 60-70]
 • باصری، هادی بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 42-53]
 • بدیعی، علیرضا تهیه استیک اسید: گذشته ، حال ، آینده [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 12-25]

ج

 • جهانگیر، علی تهیه استیک اسید: گذشته ، حال ، آینده [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 12-25]

ح

 • حسین زاده، رحمان سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 54-59]
 • حقیقی، نورالدین استخراج دی اکسید تیتانیم به روش سولفات ، ازکنستانتره ایلمنیت با درصد خلوص %29/40 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 60-70]
 • حقیقی اصل، علی بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 42-53]

س

 • سلیمانی، اسماعیل استفاده از 3و3-بیس‌(4-هیدروکسی فنیل) پنتان در تهیه عایق الکتریکی [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 26-31]

ل

م

 • ملاحسنی، نسیبه پالایش سطوح آلوده صنعتی با یخ ویخ خشک [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 32-41]