نویسنده = اسکندری، حبیب ا.
تعداد مقالات: 2
2. اندازه گیری نیتریت و نیترات بوسیله تشکیل 8-هیدروکسی کوئینولین بر پایه رنگهای آزو

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 71-76

حبیب ا... اسکندری؛ سیمین عیسی زاده