نویسنده = رحمان حسین زاده
S-آریل دار کردن کاتالیزشده با مس تیول ها با استفاده از پتاسیم فلوئورید نشانده شده بر آلومینا

دوره 9، شماره 31، تیر 1393، صفحه 9-18

10.22075/chem.2017.665

رحمان حسین زاده؛ مریم مهاجرانی؛ مریم ساداتی؛ محمد علی‌کرمی


سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 13-18

10.22075/chem.2017.551

رحمان حسین زاده


جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3

دوره 4، شماره 10، خرداد 1388، صفحه 3-8

10.22075/chem.2017.544

رحمان حسین زاده؛ مریم مهاجرانی؛ رحمت الله توکلی