نویسنده = سیده مریم سجادی
حذف همزمان چند ماده رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی: روش کالیبراسیون چند متغیره (حداقل مربعات جزئی)

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 27-33

10.22075/chem.2020.20816.1865

فاطمه محمودیان؛ فریده نبی زاده چیانه؛ سیده مریم سجادی