کلیدواژه‌ها = فرآیند اکسایش پیشرفته
کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 9-24

10.22075/chem.2020.20122.1818

علیرضا فرخی؛ فرزانه بیواره؛ سعیده دژبخش پور؛ علی زراعتکار مقدم


بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرآیند ازن‌زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید

دوره 1399، ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد 98، 1399، صفحه 10-19

10.22075/chem.2020.19904.1808

فاطمه بشیری کیوی؛ سید رضا نبوی؛ سید رضا حسینی