کلیدواژه‌ها = چارچوب فلز-آلی
کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 9-24

10.22075/chem.2020.20122.1818

علیرضا فرخی؛ فرزانه بیواره؛ سعیده دژبخش پور؛ علی زراعتکار مقدم


سنتز، شناسایی و بررسی خواص الکتروشیمیایی کامپوزیت های پلی آنیلین/چارچوب فلز-آلی کبالت(II)

دوره 14، شماره 51، تیر 1398، صفحه 251-266

10.22075/chem.2018.14787.1435

زینب انصاری اصل؛ زینب نیسی؛ طاهره صداقت؛ ولی الله نوبخت


تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک T با استفاده از چارچوب فلز آلی TMU-16

دوره 13، شماره 46، فروردین 1397، صفحه 29-44

10.22075/chem.2017.2662

زهرا ساعدی؛ محمود روشنی؛ احمد افضلی نیا؛ طاهره موسی بیگی