کلیدواژه‌ها = کادمیوم
مطالعه فرایند جذب یون‌های کادمیوم توسط نانوکامپوزیت های Fe3O4 / L-متیونین/ گرافن اکسید و گرافن ایروژل از محیط‌های آبی

دوره 18، شماره 68، مهر 1402، صفحه 303-322

10.22075/chem.2023.27766.2086

نوشین عباسی؛ پرویز آبرومند آذر؛ محمد صابر تهرانی؛ جواد مختاری علی آباد


ارزیابی عملکرد پوست بادام و کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده با گرافن اکساید در حذف فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از آب

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 107-124

10.22075/chem.2020.19393.1775

نسیبه یاری مقدم؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ سعید جامه بزرگی