نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتورواستاتین کاربرد یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر مبنای الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کامپوزیت فریت نیکل اصلاح‌شده با چیتوسان پلیمری شده برای تعیین مقادیر کم آتورواستاتین [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 169-188]
 • آریل آمین ها و مشتقات اسنفتوایندولو پریمیدین سنتز کارآمد مشتق های پراستخلاف آسنفتوایندول [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 101-110]
 • آریل سولفنیک اسید اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلونازپام در حضور آریل سولفنیک اسید در محلول آبی: یک روش سبز برای سنتز مشتقات جدید سولفونامید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 11-22]
 • آگاریکوس بیسپروس عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 151-164]
 • آلاینده‌های فنلی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 151-164]
 • آلاینده‌های نفتی کل (TPHs) استفاده از میکرواستخراج فاز مایع با حلال قابل تعویض برای تعیین آلاینده های نفتی در نمونه های آب با کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 55-64]
 • آلومینا سنتز پیگمنت‌های فسفرسان لانتانیدی جدید از پیش‌ماده (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Na[Ln(edta)(H2O)n] تثبیت‌شده بر روی بستر B2O3 /Al2O3 [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 71-88]

ا

 • اتیلن دی آمین تتراستیک اسید نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe₃O₄@SiO₂ پوشش دهی شده با اسید اتیلن دی تتراستیک: یک جاذب موثر و قابل بازیافت برای حذف یون های مس از سیستم آبی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 45-54]
 • ایزوترم کاربرد پودر هسته ازگیل برای حذف متیلن بلو از محلول آبی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 149-168]
 • ایزوترم های جذب مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی حذف کادمیوم (II)، کبالت (II)، روی (II) از محلول آبی توسط برگ درخت کیوی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 33-44]
 • اسپیرولینا اندازه گیری اسپکتروفتومتری سلنیوم در جلبک اسپیرولینا با استفاده از معرف دی آمینوتولوئن [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 199-212]
 • استخراج استخراج و شناسایی گالیک اسید و برخی از مواد موثره موجود درگیاه اسطوخودوس و سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز از عصاره این گیاه [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 165-178]
 • استخراج فاز جامد سنتز و اصلاح نانو گرافن اکسید برای استفاده به عنوان جاذب فاز جامد در جداسازی و پیش تغلیظ یونهای آهن (III) و روی از مواد غذایی، بیولوژیکی و خاک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 89-104]
 • استخراج فاز مایع استخراج و شناسایی فرمون‌های حلزون‌ خاکی با استفاده از روش استخراج مایع- مایع ترکیب شده با کروماتوگرافی گازی-آشکارساز طیف سنج جرمی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 105-120]
 • اسید والپ روئیک سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 65-80]
 • اسطوخودوس استخراج و شناسایی گالیک اسید و برخی از مواد موثره موجود درگیاه اسطوخودوس و سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز از عصاره این گیاه [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 165-178]
 • اسنفتوکینون سنتز کارآمد مشتق های پراستخلاف آسنفتوایندول [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 101-110]
 • اصلاح سطح نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe₃O₄@SiO₂ پوشش دهی شده با اسید اتیلن دی تتراستیک: یک جاذب موثر و قابل بازیافت برای حذف یون های مس از سیستم آبی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 45-54]
 • اصلاح شیمیایی اصلاح شیمیایی پارچه پنبه‌ای توسط نانوکامپوزیت‌های نقطه‌های کوانتومی کربن-کیتوسان سازگار با محیط زیست [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 55-66]
 • اعتبار سازی روش اندازه گیری اسپکتروفتومتری سلنیوم در جلبک اسپیرولینا با استفاده از معرف دی آمینوتولوئن [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 199-212]
 • اکسایش آب سنتز هیدروکسید دوتایی لایه ای نیکل-آهن با مساحت سطح بالا جهت استفاده بعنوان الکتروکاتالیست اکسایش آب در محیط خنثی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 45-54]
 • اکسایش الکتروشیمیایی بهینه سازی حذف رنگزای راکتیو با استفاده از اکسایش الکتروشیمیایی با آند Ti/nanoZnO (مطالعه تجربی) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 67-86]
 • اکسایش انتخابی سولفیدها اکسایش انتخابی سولفیدها با هیدروژن پراکسید در حضور یک کمپلکس اورتو-آمینوفنولی مولیبدن جدید: سولفوکسید در مقابل سولفون [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 155-168]
 • اکسیداسیون الکتروشیمیایی اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلونازپام در حضور آریل سولفنیک اسید در محلول آبی: یک روش سبز برای سنتز مشتقات جدید سولفونامید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 11-22]
 • الکترود Ti/nanoZnO بهینه سازی حذف رنگزای راکتیو با استفاده از اکسایش الکتروشیمیایی با آند Ti/nanoZnO (مطالعه تجربی) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 67-86]
 • الکترود تیتانیم اصلاح شده تخریب رنگ نساجی اسید قرمز 361 با استفاده از ازون تولید شده روی سطح الکترود تیتانیم اصلاح شده با اکسیدهای فلزی و نانو لوله‌های کربنی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 109-122]
 • الکترود خمیر کربن تهیه، تعیین ساختار و کاربرد الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت کبالت - زیولیت و کاربرد آن برای اندازه گیری کمی مقادیرزیر میکرومولار متیونین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 81-90]
 • الکترود خمیر‌کربن اصلاح شده کاربرد یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر مبنای الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کامپوزیت فریت نیکل اصلاح‌شده با چیتوسان پلیمری شده برای تعیین مقادیر کم آتورواستاتین [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 169-188]
 • الکترود مقابل ساخت الکترود مقابل SnSe به روش الکتروشیمیایی کاتدی به منظور ساخت سلول‌ خورشیدی حساس شده با رنگ [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 121-132]
 • الکتروشیمیایی سنتز هیدروکسید دوتایی لایه ای نیکل-آهن با مساحت سطح بالا جهت استفاده بعنوان الکتروکاتالیست اکسایش آب در محیط خنثی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 45-54]
 • الکتروشیمیایی کاتدی ساخت الکترود مقابل SnSe به روش الکتروشیمیایی کاتدی به منظور ساخت سلول‌ خورشیدی حساس شده با رنگ [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 121-132]
 • انتشار سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 65-80]
 • اندازه گیری الکتروشمیایی کاربرد یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر مبنای الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کامپوزیت فریت نیکل اصلاح‌شده با چیتوسان پلیمری شده برای تعیین مقادیر کم آتورواستاتین [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 169-188]
 • اولتراسونیک سنتز نانوساختارآلی- فلزی نیکل به عنوان ترکیب نوین نانوسیالی قابل استفاده در برج خنک کننده خشک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 133-148]

ب

 • باربیتیوریک اسید سنتز کارآمد مشتق های پراستخلاف آسنفتوایندول [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 101-110]
 • بازشیف دوتایی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی بازهای شیف دوتایی سنتز شده با روشی سبز از طریق واکنش‌های سه‌جزیی تحت تابش فراصوت [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 9-20]
 • برج خنک کننده سنتز نانوساختارآلی- فلزی نیکل به عنوان ترکیب نوین نانوسیالی قابل استفاده در برج خنک کننده خشک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 133-148]
 • بسپار مزوحفره منظم سنتز بسپار پروپان سولفونات حاوی مایع یونی بر پایه ایمیدازولیوم و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن در فرآیند آسیل‌دار شدن الکل‌ها و استری شدن اسیدها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 71-82]
 • بیودیزل تثبیت آنزیم لیپاز بر روی سدیم مونتموریلونیت و مونتموریلونیت اصلاح شده: بررسی فعالیت بیوکاتالیستی لیپازهای تثبیت شده در تولید بیودیزل از پسماند روغن خوراکی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 9-22]
 • بور اکسید سنتز پیگمنت‌های فسفرسان لانتانیدی جدید از پیش‌ماده (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Na[Ln(edta)(H2O)n] تثبیت‌شده بر روی بستر B2O3 /Al2O3 [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 71-88]
 • بوهمیت تأثیر بوهمیت و آلومینیوم نیترات در سنتز نانوکامپوزیت CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب برای تولید هیدروژن [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 179-196]

پ

 • پیدایش حیات مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 39-54]
 • پیریمیدین سنتزمشتقات مختلفی از سیستم هتروسیکلی جدید 3-آلکیل-9-متیل-تترازولو]5،1-][a3،2،1[تری‌آزولو]5،4-[dپیریمیدین در شرایط بدون کاتالیزور [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 189-204]
 • پیریمیدو[2 عامل‌دار‌کردن نانوذره Fe3O4 با پروپیل‌آمینوپیریدین و کاربرد آن به‌عنوان یک کاتالیزگر کارآمد در سنتز مشتقات جدید 8،4-دی‌هیدرو-H1-پیریمیدو[2،1-a]پیریمیدین [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 123-134]
 • پروپان‌سولتون سنتز بسپار پروپان سولفونات حاوی مایع یونی بر پایه ایمیدازولیوم و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن در فرآیند آسیل‌دار شدن الکل‌ها و استری شدن اسیدها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 71-82]
 • پساب صنعتی سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 179-198]
 • پیگمنت فسفرسان سنتز پیگمنت‌های فسفرسان لانتانیدی جدید از پیش‌ماده (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Na[Ln(edta)(H2O)n] تثبیت‌شده بر روی بستر B2O3 /Al2O3 [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 71-88]
 • پلی(استایرن-کو-مالئیک انیدرید) پلی (استایرن-کو-مالئیک انیدرید) اصلاح شده با نیکل سولفات و کاربرد آن در سنتز 2-آمینو-4H-کرومن‌ها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 115-138]
 • پلی‌ اسید پلیمریزاسیون تمپلیت آنیلین با استفاده از پلی اسید آلی محلول در آب بر پایه کوپلیمر (گلیسیدیل متاکریلات-مالئیک انیدرید) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 135-150]
 • پُلی‌اُل مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 39-54]
 • پلی‌آنیلین بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 139-154]
 • پلی‌آنیلین پلیمریزاسیون تمپلیت آنیلین با استفاده از پلی اسید آلی محلول در آب بر پایه کوپلیمر (گلیسیدیل متاکریلات-مالئیک انیدرید) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 135-150]
 • پلی‌آنیلین جذب رنگ کنگورد توسط نانوذرات مغناطیسی فریت‌کبالت و فریت‌روی پوشش داده شده با پلی آنیلین [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 55-70]
 • پلیمر آلی کووالانسی سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 179-198]
 • پلیمریزاسیون تمپلیت پلیمریزاسیون تمپلیت آنیلین با استفاده از پلی اسید آلی محلول در آب بر پایه کوپلیمر (گلیسیدیل متاکریلات-مالئیک انیدرید) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 135-150]
 • پودر هسته ازگیل کاربرد پودر هسته ازگیل برای حذف متیلن بلو از محلول آبی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 149-168]

ت

 • تترازولو تری آزولوپیریمیدین سنتزمشتقات مختلفی از سیستم هتروسیکلی جدید 3-آلکیل-9-متیل-تترازولو]5،1-][a3،2،1[تری‌آزولو]5،4-[dپیریمیدین در شرایط بدون کاتالیزور [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 189-204]
 • تثبیت آنزیم تثبیت آنزیم لیپاز بر روی سدیم مونتموریلونیت و مونتموریلونیت اصلاح شده: بررسی فعالیت بیوکاتالیستی لیپازهای تثبیت شده در تولید بیودیزل از پسماند روغن خوراکی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 9-22]
 • تجمع بار ساکن بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 139-154]
 • تخلیه الکترواستاتیک بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 139-154]
 • تری آزولوپیریمیدین سنتزمشتقات مختلفی از سیستم هتروسیکلی جدید 3-آلکیل-9-متیل-تترازولو]5،1-][a3،2،1[تری‌آزولو]5،4-[dپیریمیدین در شرایط بدون کاتالیزور [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 189-204]
 • تراکم آلدولی مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 39-54]
 • تریپتوفان تهیه، تعیین ساختار و کاربرد الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت کبالت - زیولیت و کاربرد آن برای اندازه گیری کمی مقادیرزیر میکرومولار متیونین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 81-90]
 • ترکیبات دی‌آزو عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 151-164]
 • تعادل آزید-تترازول سنتزمشتقات مختلفی از سیستم هتروسیکلی جدید 3-آلکیل-9-متیل-تترازولو]5،1-][a3،2،1[تری‌آزولو]5،4-[dپیریمیدین در شرایط بدون کاتالیزور [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 189-204]
 • توصیف‌گرهای مولکولی تعیین عدد تجمع سورفکتانت‌های آنیونی بر اساس تکنیک هدایت سنجی: به‌کارگیری تکنیک مدل‌سازیQSAR-ANN برای پیش‌بینی عدد تجمع سورفکتانت‌ها [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 87-108]

ج

 • جاذب سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 83-98]
 • جاذب قابل بازیابی جذب رنگ کنگورد توسط نانوذرات مغناطیسی فریت‌کبالت و فریت‌روی پوشش داده شده با پلی آنیلین [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 55-70]
 • جاذب کم هزینه مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی حذف کادمیوم (II)، کبالت (II)، روی (II) از محلول آبی توسط برگ درخت کیوی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 33-44]
 • جداسازی CO2 مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جداسازی انتخابی گاز CO2 از N2 به وسیله‌ی غشای گرافتریینی:‌ مدلی برای تصفیه گاز خروجی دودکش [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 9-26]
 • جدید نانوکلینوپتیلولیت عامل‌دار شده: نانوکاتالیزگر جدید و مناسب برای سنتز سبز مشتق‌های زانتن دی‌اون در شرایط بدون حلال [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 27-44]
 • جذب کاربرد پودر هسته ازگیل برای حذف متیلن بلو از محلول آبی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 149-168]
 • جذب دی‌اکسید کربن مطالعه جذب دی‌اکسید‌کربن روی صفحات گرافنی حفره‌دار اشباع‌شده با هیدروژن و جداسازی آن از نیتروژن با استفاده از نظریه تابعی چگالی و دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 23-38]
 • جذب سطحی سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 179-198]
 • جفت شدن آزید-آلکین سنتزهیدروژل زیست سازگار بر پایه پلی اتیلن گلیکول با روش شیمی کلیک و استفاده از آن برای رهایش علف کش 2 و4 –دی کلرو فنوکسی استیک اسید [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 21-42]

چ

 • چهارچوب آلی فلزی بررسی خاصیت فتوکاتالیستی ZIF-8نهش داده شده بر پایه‌ نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده های آبی [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 99-114]

ح

 • حامل سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 65-80]
 • حذف رنگ سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 83-98]
 • حذف کنگورد جذب رنگ کنگورد توسط نانوذرات مغناطیسی فریت‌کبالت و فریت‌روی پوشش داده شده با پلی آنیلین [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 55-70]
 • حلال متانول مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 39-54]
 • حلزون خاکی استخراج و شناسایی فرمون‌های حلزون‌ خاکی با استفاده از روش استخراج مایع- مایع ترکیب شده با کروماتوگرافی گازی-آشکارساز طیف سنج جرمی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 105-120]

خ

 • خاصیت ضدمیکروبی اصلاح شیمیایی پارچه پنبه‌ای توسط نانوکامپوزیت‌های نقطه‌های کوانتومی کربن-کیتوسان سازگار با محیط زیست [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 55-66]

د

 • دارورسانی سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 65-80]
 • دی آمینو تولوئن اندازه گیری اسپکتروفتومتری سلنیوم در جلبک اسپیرولینا با استفاده از معرف دی آمینوتولوئن [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 199-212]
 • دی پروپیلامین استفاده از میکرواستخراج فاز مایع با حلال قابل تعویض برای تعیین آلاینده های نفتی در نمونه های آب با کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 55-64]
 • دینامیک مولکولی واکنشی مطالعه جذب دی‌اکسید‌کربن روی صفحات گرافنی حفره‌دار اشباع‌شده با هیدروژن و جداسازی آن از نیتروژن با استفاده از نظریه تابعی چگالی و دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 23-38]
 • دوکسوروبیسین نانوکامپوزیت نانوفیبر سلولز/سیلیکا: تهیه، شناسایی و خواص رهایش کنترل شده با pH داروی دوکسوروبیسین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 91-100]

ر

 • راندمان حذف نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe₃O₄@SiO₂ پوشش دهی شده با اسید اتیلن دی تتراستیک: یک جاذب موثر و قابل بازیافت برای حذف یون های مس از سیستم آبی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 45-54]
 • رزین پلی‌اورتان‌اکریلیک سنتز پیگمنت‌های فسفرسان لانتانیدی جدید از پیش‌ماده (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Na[Ln(edta)(H2O)n] تثبیت‌شده بر روی بستر B2O3 /Al2O3 [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 71-88]
 • ریفورمینگ متانول تأثیر بوهمیت و آلومینیوم نیترات در سنتز نانوکامپوزیت CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب برای تولید هیدروژن [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 179-196]
 • رنگزای راکتیو نارنجی 7 بهینه سازی حذف رنگزای راکتیو با استفاده از اکسایش الکتروشیمیایی با آند Ti/nanoZnO (مطالعه تجربی) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 67-86]
 • رنگ نساجی اسید قرمز 361 تخریب رنگ نساجی اسید قرمز 361 با استفاده از ازون تولید شده روی سطح الکترود تیتانیم اصلاح شده با اکسیدهای فلزی و نانو لوله‌های کربنی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 109-122]
 • رهایش دارو نانوکامپوزیت نانوفیبر سلولز/سیلیکا: تهیه، شناسایی و خواص رهایش کنترل شده با pH داروی دوکسوروبیسین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 91-100]
 • رهایش کنترل شده سنتزهیدروژل زیست سازگار بر پایه پلی اتیلن گلیکول با روش شیمی کلیک و استفاده از آن برای رهایش علف کش 2 و4 –دی کلرو فنوکسی استیک اسید [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 21-42]
 • روش اسپکتروفتومتری ماواری بنفش-مرئی تعیین داروی سلکوکسیب با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی جفت شده با اسپکتروفوتومتری مرئی و ماورای بنفش در نمونه های شیر، ادرار و آب [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 43-58]
 • روش پاسخ سطح بهینه سازی حذف رنگزای راکتیو با استفاده از اکسایش الکتروشیمیایی با آند Ti/nanoZnO (مطالعه تجربی) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 67-86]

ز

 • زانتن نانوکلینوپتیلولیت عامل‌دار شده: نانوکاتالیزگر جدید و مناسب برای سنتز سبز مشتق‌های زانتن دی‌اون در شرایط بدون حلال [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 27-44]

س

 • سامانه‌های چند آنزیمی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 151-164]
 • سبز نانوکلینوپتیلولیت عامل‌دار شده: نانوکاتالیزگر جدید و مناسب برای سنتز سبز مشتق‌های زانتن دی‌اون در شرایط بدون حلال [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 27-44]
 • ستیل تری متیل آمونیم برماید پیش تغلیظ و تشخیص مقادیر جزئی مولیبدنیم در آب، نمونه های بیولوژیکی، غذایی و نوشابه با روش میکرواستخراج مایع -مایع پخشی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 23-32]
 • سلکوکسیب تعیین داروی سلکوکسیب با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی جفت شده با اسپکتروفوتومتری مرئی و ماورای بنفش در نمونه های شیر، ادرار و آب [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 43-58]
 • سلنیوم (IV) اندازه گیری اسپکتروفتومتری سلنیوم در جلبک اسپیرولینا با استفاده از معرف دی آمینوتولوئن [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 199-212]
 • سلول‌ خورشیدی حساس شده با رنگ ساخت الکترود مقابل SnSe به روش الکتروشیمیایی کاتدی به منظور ساخت سلول‌ خورشیدی حساس شده با رنگ [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 121-132]
 • سلولز نانوکامپوزیت نانوفیبر سلولز/سیلیکا: تهیه، شناسایی و خواص رهایش کنترل شده با pH داروی دوکسوروبیسین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 91-100]
 • سنتز نانوکلینوپتیلولیت عامل‌دار شده: نانوکاتالیزگر جدید و مناسب برای سنتز سبز مشتق‌های زانتن دی‌اون در شرایط بدون حلال [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 27-44]
 • سینتیک تخریب رنگ تخریب رنگ نساجی اسید قرمز 361 با استفاده از ازون تولید شده روی سطح الکترود تیتانیم اصلاح شده با اکسیدهای فلزی و نانو لوله‌های کربنی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 109-122]
 • سینتیک جذب نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe₃O₄@SiO₂ پوشش دهی شده با اسید اتیلن دی تتراستیک: یک جاذب موثر و قابل بازیافت برای حذف یون های مس از سیستم آبی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 45-54]
 • سه‌جزیی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی بازهای شیف دوتایی سنتز شده با روشی سبز از طریق واکنش‌های سه‌جزیی تحت تابش فراصوت [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 9-20]
 • سورفکتانت آنیونی تعیین عدد تجمع سورفکتانت‌های آنیونی بر اساس تکنیک هدایت سنجی: به‌کارگیری تکنیک مدل‌سازیQSAR-ANN برای پیش‌بینی عدد تجمع سورفکتانت‌ها [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 87-108]
 • سولفوکسید اکسایش انتخابی سولفیدها با هیدروژن پراکسید در حضور یک کمپلکس اورتو-آمینوفنولی مولیبدن جدید: سولفوکسید در مقابل سولفون [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 155-168]
 • سولفون اکسایش انتخابی سولفیدها با هیدروژن پراکسید در حضور یک کمپلکس اورتو-آمینوفنولی مولیبدن جدید: سولفوکسید در مقابل سولفون [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 155-168]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی تعیین عدد تجمع سورفکتانت‌های آنیونی بر اساس تکنیک هدایت سنجی: به‌کارگیری تکنیک مدل‌سازیQSAR-ANN برای پیش‌بینی عدد تجمع سورفکتانت‌ها [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 87-108]
 • شبیه‌سازی دینامیک مولکولی مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جداسازی انتخابی گاز CO2 از N2 به وسیله‌ی غشای گرافتریینی:‌ مدلی برای تصفیه گاز خروجی دودکش [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 9-26]
 • شرایط بدون حلال اکسایش انتخابی سولفیدها با هیدروژن پراکسید در حضور یک کمپلکس اورتو-آمینوفنولی مولیبدن جدید: سولفوکسید در مقابل سولفون [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 155-168]
 • شیمی سبز بررسی خواص فیزیکوشیمیایی بازهای شیف دوتایی سنتز شده با روشی سبز از طریق واکنش‌های سه‌جزیی تحت تابش فراصوت [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 9-20]
 • شیمی سبز سنتز بسپار پروپان سولفونات حاوی مایع یونی بر پایه ایمیدازولیوم و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن در فرآیند آسیل‌دار شدن الکل‌ها و استری شدن اسیدها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 71-82]
 • شیمی کلیک سنتزهیدروژل زیست سازگار بر پایه پلی اتیلن گلیکول با روش شیمی کلیک و استفاده از آن برای رهایش علف کش 2 و4 –دی کلرو فنوکسی استیک اسید [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 21-42]

ص

 • صفحه گرافنی حفره‌دار اشباع شده با هیدروژن مطالعه جذب دی‌اکسید‌کربن روی صفحات گرافنی حفره‌دار اشباع‌شده با هیدروژن و جداسازی آن از نیتروژن با استفاده از نظریه تابعی چگالی و دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 23-38]

ض

 • ضایعات کشاورزی مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی حذف کادمیوم (II)، کبالت (II)، روی (II) از محلول آبی توسط برگ درخت کیوی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 33-44]
 • ضایعات کشمش سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 83-98]

ط

 • طراحی آزمایش تعیین داروی سلکوکسیب با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی جفت شده با اسپکتروفوتومتری مرئی و ماورای بنفش در نمونه های شیر، ادرار و آب [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 43-58]
 • طیف سنجی جذب اتمی شعله ای سنتز و اصلاح نانو گرافن اکسید برای استفاده به عنوان جاذب فاز جامد در جداسازی و پیش تغلیظ یونهای آهن (III) و روی از مواد غذایی، بیولوژیکی و خاک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 89-104]
 • طیف‌سنجی نوری فرابنفش مرئی اندازه گیری اسپکتروفتومتری سلنیوم در جلبک اسپیرولینا با استفاده از معرف دی آمینوتولوئن [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 199-212]

ع

 • عدد تجمع تعیین عدد تجمع سورفکتانت‌های آنیونی بر اساس تکنیک هدایت سنجی: به‌کارگیری تکنیک مدل‌سازیQSAR-ANN برای پیش‌بینی عدد تجمع سورفکتانت‌ها [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 87-108]
 • علف کش 2و4- دی کلروفنوکسی استیک اسید سنتزهیدروژل زیست سازگار بر پایه پلی اتیلن گلیکول با روش شیمی کلیک و استفاده از آن برای رهایش علف کش 2 و4 –دی کلرو فنوکسی استیک اسید [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 21-42]

ف

 • فتوکاتالیست بررسی خاصیت فتوکاتالیستی ZIF-8نهش داده شده بر پایه‌ نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده های آبی [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 99-114]
 • فراصوت بررسی خواص فیزیکوشیمیایی بازهای شیف دوتایی سنتز شده با روشی سبز از طریق واکنش‌های سه‌جزیی تحت تابش فراصوت [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 9-20]
 • فرمون استخراج و شناسایی فرمون‌های حلزون‌ خاکی با استفاده از روش استخراج مایع- مایع ترکیب شده با کروماتوگرافی گازی-آشکارساز طیف سنج جرمی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 105-120]
 • فیزیکوشیمیایی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی بازهای شیف دوتایی سنتز شده با روشی سبز از طریق واکنش‌های سه‌جزیی تحت تابش فراصوت [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 9-20]
 • فعالسازی شیمیایی سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 83-98]
 • فلزات سنگین مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی حذف کادمیوم (II)، کبالت (II)، روی (II) از محلول آبی توسط برگ درخت کیوی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 33-44]
 • فلزی نیکل سنتز نانوساختارآلی- فلزی نیکل به عنوان ترکیب نوین نانوسیالی قابل استفاده در برج خنک کننده خشک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 133-148]
 • فلزهای واسطه سنتز و اصلاح نانو گرافن اکسید برای استفاده به عنوان جاذب فاز جامد در جداسازی و پیش تغلیظ یونهای آهن (III) و روی از مواد غذایی، بیولوژیکی و خاک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 89-104]
 • فیوم سیلیکا مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 39-54]

ق

 • قلع سلناید ساخت الکترود مقابل SnSe به روش الکتروشیمیایی کاتدی به منظور ساخت سلول‌ خورشیدی حساس شده با رنگ [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 121-132]

ک

 • کاتالیزگر نانوکلینوپتیلولیت عامل‌دار شده: نانوکاتالیزگر جدید و مناسب برای سنتز سبز مشتق‌های زانتن دی‌اون در شرایط بدون حلال [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 27-44]
 • کاتالیزگر ناهمگن پایه پلیمری پلی (استایرن-کو-مالئیک انیدرید) اصلاح شده با نیکل سولفات و کاربرد آن در سنتز 2-آمینو-4H-کرومن‌ها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 115-138]
 • کامپوزیت فریت نیکل اصلاح‌شده با چیتوسان پلیمری شده کاربرد یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر مبنای الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کامپوزیت فریت نیکل اصلاح‌شده با چیتوسان پلیمری شده برای تعیین مقادیر کم آتورواستاتین [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 169-188]
 • کیتوسان اصلاح شیمیایی پارچه پنبه‌ای توسط نانوکامپوزیت‌های نقطه‌های کوانتومی کربن-کیتوسان سازگار با محیط زیست [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 55-66]
 • کربن فعال سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 83-98]
 • کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی استخراج و شناسایی فرمون‌های حلزون‌ خاکی با استفاده از روش استخراج مایع- مایع ترکیب شده با کروماتوگرافی گازی-آشکارساز طیف سنج جرمی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 105-120]
 • کرومن پلی (استایرن-کو-مالئیک انیدرید) اصلاح شده با نیکل سولفات و کاربرد آن در سنتز 2-آمینو-4H-کرومن‌ها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 115-138]
 • کلونازپام اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلونازپام در حضور آریل سولفنیک اسید در محلول آبی: یک روش سبز برای سنتز مشتقات جدید سولفونامید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 11-22]
 • کمپلکس اورتو-آمینوفنول مولیبدن اکسایش انتخابی سولفیدها با هیدروژن پراکسید در حضور یک کمپلکس اورتو-آمینوفنولی مولیبدن جدید: سولفوکسید در مقابل سولفون [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 155-168]
 • کمپلکس‌های لانتانیدی سنتز پیگمنت‌های فسفرسان لانتانیدی جدید از پیش‌ماده (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Na[Ln(edta)(H2O)n] تثبیت‌شده بر روی بستر B2O3 /Al2O3 [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 71-88]
 • کورسمایر-پپاس نانوکامپوزیت نانوفیبر سلولز/سیلیکا: تهیه، شناسایی و خواص رهایش کنترل شده با pH داروی دوکسوروبیسین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 91-100]
 • کولومتری با جریان ثابت تخریب رنگ نساجی اسید قرمز 361 با استفاده از ازون تولید شده روی سطح الکترود تیتانیم اصلاح شده با اکسیدهای فلزی و نانو لوله‌های کربنی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 109-122]

گ

 • گرافتریین مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جداسازی انتخابی گاز CO2 از N2 به وسیله‌ی غشای گرافتریینی:‌ مدلی برای تصفیه گاز خروجی دودکش [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 9-26]
 • گزینش پذیری مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 39-54]
 • گلیسیدیل متاکریلات پلیمریزاسیون تمپلیت آنیلین با استفاده از پلی اسید آلی محلول در آب بر پایه کوپلیمر (گلیسیدیل متاکریلات-مالئیک انیدرید) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 135-150]
 • گوانیدین هیدروکلرید عامل‌دار‌کردن نانوذره Fe3O4 با پروپیل‌آمینوپیریدین و کاربرد آن به‌عنوان یک کاتالیزگر کارآمد در سنتز مشتقات جدید 8،4-دی‌هیدرو-H1-پیریمیدو[2،1-a]پیریمیدین [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 123-134]

ل

 • لیپاز تثبیت آنزیم لیپاز بر روی سدیم مونتموریلونیت و مونتموریلونیت اصلاح شده: بررسی فعالیت بیوکاتالیستی لیپازهای تثبیت شده در تولید بیودیزل از پسماند روغن خوراکی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 9-22]
 • لومینسانس سنتز پیگمنت‌های فسفرسان لانتانیدی جدید از پیش‌ماده (Ln = Dy, Ho, Yb and Er, n = 1-3) Na[Ln(edta)(H2O)n] تثبیت‌شده بر روی بستر B2O3 /Al2O3 [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 71-88]

م

 • مایع یونی سنتز بسپار پروپان سولفونات حاوی مایع یونی بر پایه ایمیدازولیوم و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن در فرآیند آسیل‌دار شدن الکل‌ها و استری شدن اسیدها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 71-82]
 • مالئیک انیدرید پلیمریزاسیون تمپلیت آنیلین با استفاده از پلی اسید آلی محلول در آب بر پایه کوپلیمر (گلیسیدیل متاکریلات-مالئیک انیدرید) [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 135-150]
 • متیل اورانژ بررسی خاصیت فتوکاتالیستی ZIF-8نهش داده شده بر پایه‌ نانولوله های دی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده های آبی [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 99-114]
 • متیل اورانژ سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 179-198]
 • متیلن بلو سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 179-198]
 • متیلن بلو کاربرد پودر هسته ازگیل برای حذف متیلن بلو از محلول آبی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 149-168]
 • متیلن‌بلو سنتز کربن فعال از ضایعات کارخانه های تولید کشمش و بررسی عملکرد آن در حذف متیلن بلو در مقایسه با جاذب های تجاری [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 83-98]
 • مشتقات سولفونامید اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلونازپام در حضور آریل سولفنیک اسید در محلول آبی: یک روش سبز برای سنتز مشتقات جدید سولفونامید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 11-22]
 • مقادیر بسیار جزیی پیش تغلیظ و تشخیص مقادیر جزئی مولیبدنیم در آب، نمونه های بیولوژیکی، غذایی و نوشابه با روش میکرواستخراج مایع -مایع پخشی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 23-32]
 • مقاومت حجمی بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 139-154]
 • میکرواستخراج پیش تغلیظ و تشخیص مقادیر جزئی مولیبدنیم در آب، نمونه های بیولوژیکی، غذایی و نوشابه با روش میکرواستخراج مایع -مایع پخشی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 23-32]
 • میکرو استخراج فاز جامد پخشی تعیین داروی سلکوکسیب با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی جفت شده با اسپکتروفوتومتری مرئی و ماورای بنفش در نمونه های شیر، ادرار و آب [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 43-58]
 • میکرواستخراج فاز مایع با حلال قابل تعویض (SSLPME) استفاده از میکرواستخراج فاز مایع با حلال قابل تعویض برای تعیین آلاینده های نفتی در نمونه های آب با کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 55-64]
 • مواد منفجره HMX و PETN بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 139-154]
 • مولیبدن پیش تغلیظ و تشخیص مقادیر جزئی مولیبدنیم در آب، نمونه های بیولوژیکی، غذایی و نوشابه با روش میکرواستخراج مایع -مایع پخشی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 23-32]
 • مونتموریلونیت اصلاح شده تثبیت آنزیم لیپاز بر روی سدیم مونتموریلونیت و مونتموریلونیت اصلاح شده: بررسی فعالیت بیوکاتالیستی لیپازهای تثبیت شده در تولید بیودیزل از پسماند روغن خوراکی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 9-22]

ن

 • نانوذرات SiO2 نانوکامپوزیت نانوفیبر سلولز/سیلیکا: تهیه، شناسایی و خواص رهایش کنترل شده با pH داروی دوکسوروبیسین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 91-100]
 • نانو ذرات کربنی تخریب رنگ نساجی اسید قرمز 361 با استفاده از ازون تولید شده روی سطح الکترود تیتانیم اصلاح شده با اکسیدهای فلزی و نانو لوله‌های کربنی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 109-122]
 • نانوذرات مزوپور سنتز نانوذرات SBA-15 از سیلیس ذرت بعنوان سیستم موثر حامل داروی والپروییک اسید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 65-80]
 • نانو ذرات نقره˓ التراسونیک استخراج و شناسایی گالیک اسید و برخی از مواد موثره موجود درگیاه اسطوخودوس و سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز از عصاره این گیاه [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 165-178]
 • نانوساختار آلی سنتز نانوساختارآلی- فلزی نیکل به عنوان ترکیب نوین نانوسیالی قابل استفاده در برج خنک کننده خشک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 133-148]
 • نانوساختارهای روی سولفید‌" بررسی تاثیر حرارت دهی بر فعالیت فوتوکاتالیستی نانوساختارهای روی سولفید‌ سنتز شده به روش هم رسوبی [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 59-70]
 • نانوسیال سنتز نانوساختارآلی- فلزی نیکل به عنوان ترکیب نوین نانوسیالی قابل استفاده در برج خنک کننده خشک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 133-148]
 • نانوکامپوزیت اصلاح شیمیایی پارچه پنبه‌ای توسط نانوکامپوزیت‌های نقطه‌های کوانتومی کربن-کیتوسان سازگار با محیط زیست [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 55-66]
 • نانوکامپوزیت CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) تأثیر بوهمیت و آلومینیوم نیترات در سنتز نانوکامپوزیت CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب برای تولید هیدروژن [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 179-196]
 • نانوکامپوزیت Fe3O4@SiO2 نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe₃O₄@SiO₂ پوشش دهی شده با اسید اتیلن دی تتراستیک: یک جاذب موثر و قابل بازیافت برای حذف یون های مس از سیستم آبی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 45-54]
 • نانوکامپوزیت مغناطیسی جذب رنگ کنگورد توسط نانوذرات مغناطیسی فریت‌کبالت و فریت‌روی پوشش داده شده با پلی آنیلین [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 55-70]
 • نانوگرافن اکسید سنتز و اصلاح نانو گرافن اکسید برای استفاده به عنوان جاذب فاز جامد در جداسازی و پیش تغلیظ یونهای آهن (III) و روی از مواد غذایی، بیولوژیکی و خاک [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 89-104]
 • نیترات آلومینیوم تأثیر بوهمیت و آلومینیوم نیترات در سنتز نانوکامپوزیت CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب برای تولید هیدروژن [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 179-196]
 • نظریه تابعی چگالی مطالعه جذب دی‌اکسید‌کربن روی صفحات گرافنی حفره‌دار اشباع‌شده با هیدروژن و جداسازی آن از نیتروژن با استفاده از نظریه تابعی چگالی و دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 23-38]
 • نقره – زیولیت تهیه، تعیین ساختار و کاربرد الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت کبالت - زیولیت و کاربرد آن برای اندازه گیری کمی مقادیرزیر میکرومولار متیونین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 81-90]
 • نقطه‌های کوانتومی کربن اصلاح شیمیایی پارچه پنبه‌ای توسط نانوکامپوزیت‌های نقطه‌های کوانتومی کربن-کیتوسان سازگار با محیط زیست [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 55-66]
 • نمونه ی ادرار تعیین داروی سلکوکسیب با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی جفت شده با اسپکتروفوتومتری مرئی و ماورای بنفش در نمونه های شیر، ادرار و آب [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 43-58]
 • نمونه شیر تعیین داروی سلکوکسیب با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی جفت شده با اسپکتروفوتومتری مرئی و ماورای بنفش در نمونه های شیر، ادرار و آب [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 43-58]
 • نمونه های آب استفاده از میکرواستخراج فاز مایع با حلال قابل تعویض برای تعیین آلاینده های نفتی در نمونه های آب با کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 55-64]
 • نمونه های غذایی پیش تغلیظ و تشخیص مقادیر جزئی مولیبدنیم در آب، نمونه های بیولوژیکی، غذایی و نوشابه با روش میکرواستخراج مایع -مایع پخشی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 23-32]
 • نیوروسپورا کراسا عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 151-164]

و

 • واکنش فورموس مقایسۀ قابلیت گزینش پذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در حلال آب و متانول [دوره 17، شماره 63، 1401، صفحه 39-54]
 • واکنش های چند جزیی پلی (استایرن-کو-مالئیک انیدرید) اصلاح شده با نیکل سولفات و کاربرد آن در سنتز 2-آمینو-4H-کرومن‌ها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 115-138]
 • ولتامتری پالسی تفاضلی تهیه، تعیین ساختار و کاربرد الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت کبالت - زیولیت و کاربرد آن برای اندازه گیری کمی مقادیرزیر میکرومولار متیونین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 81-90]
 • ولتامتری چرخه ای اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی کلونازپام در حضور آریل سولفنیک اسید در محلول آبی: یک روش سبز برای سنتز مشتقات جدید سولفونامید [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 11-22]
 • وینیل‌ایمیدازول سنتز بسپار پروپان سولفونات حاوی مایع یونی بر پایه ایمیدازولیوم و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن در فرآیند آسیل‌دار شدن الکل‌ها و استری شدن اسیدها [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 71-82]

ه

 • هیدروترمال سنتز هیدروکسید دوتایی لایه ای نیکل-آهن با مساحت سطح بالا جهت استفاده بعنوان الکتروکاتالیست اکسایش آب در محیط خنثی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 45-54]
 • هیدروژل سنتزهیدروژل زیست سازگار بر پایه پلی اتیلن گلیکول با روش شیمی کلیک و استفاده از آن برای رهایش علف کش 2 و4 –دی کلرو فنوکسی استیک اسید [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 21-42]
 • هیدروژن تأثیر بوهمیت و آلومینیوم نیترات در سنتز نانوکامپوزیت CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب برای تولید هیدروژن [دوره 17، شماره 62، 1401، صفحه 179-196]
 • هیدروکسید دوتایی لایه ای سنتز هیدروکسید دوتایی لایه ای نیکل-آهن با مساحت سطح بالا جهت استفاده بعنوان الکتروکاتالیست اکسایش آب در محیط خنثی [دوره 17، شماره 64، 1401، صفحه 45-54]
 • هیگزون-کورول نانوکامپوزیت نانوفیبر سلولز/سیلیکا: تهیه، شناسایی و خواص رهایش کنترل شده با pH داروی دوکسوروبیسین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 91-100]
 • هیگوچی نانوکامپوزیت نانوفیبر سلولز/سیلیکا: تهیه، شناسایی و خواص رهایش کنترل شده با pH داروی دوکسوروبیسین [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 91-100]

ی

 • یون مس نانوکامپوزیت مغناطیسی Fe₃O₄@SiO₂ پوشش دهی شده با اسید اتیلن دی تتراستیک: یک جاذب موثر و قابل بازیافت برای حذف یون های مس از سیستم آبی [دوره 17، شماره 65، 1401، صفحه 45-54]