کلیدواژه‌ها = ولتامتری چرخه ای
سینتیک و مکانیسم الکترواکسیداسیون داروی مزالازین در حضور آریل سولفینیک اسید

دوره 14، شماره 51، تیر 1398، صفحه 177-192

10.22075/chem.2018.13285.1407

مهین بشیری؛ اسماعیل تماری؛ فاطمه گنجه ای زاده روحانی