دوره و شماره: دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، دی 1397، صفحه 1-115