نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مایع یونی جدید به عنوان یک کاتالیزور موثر و قابل بازیافت برای واکنش ناوناگل در آب [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 41-47]
 • آلاینده‌های آلی سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلی‌آنیلین تحت نور مرئی در تخریب آلاینده‌ی آلی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 14-19]
 • آنتی بیوتیک بررسی تاثیر حضور آنتی‌بیوتیک سفیکسیم تری هیدرات بر روی ویژگی های بیولوژیکی لجن فعال [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 1-7]

ا

 • احیاء شیمیایی سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 20-26]
 • الگوریتم تیر اندازی شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست با هندسه کروی و مسطح [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 48-65]

پ

 • پودر کف دریا سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 20-26]

ح

 • حذف مواد رنگزا شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف ماده رنگزای زرد اسیدی 36 به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 34-41]

د

 • دارورسانی موضعی سنتز نانوکامپوزیت AuNPs/RGO و بررسی خواص آن با تکنیک‌های مختلف آنالیزی و تاثیر آن به عنوان حامل داروی Mitoxntrone در دارورسانی موضعی در درمان سرطان سینه [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 8-13]

ر

 • راکتور بسترسیال شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف ماده رنگزای زرد اسیدی 36 به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 34-41]
 • ریفرمینگ متان شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست با هندسه کروی و مسطح [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 48-65]

س

 • سرطان سینه سنتز نانوکامپوزیت AuNPs/RGO و بررسی خواص آن با تکنیک‌های مختلف آنالیزی و تاثیر آن به عنوان حامل داروی Mitoxntrone در دارورسانی موضعی در درمان سرطان سینه [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 8-13]
 • سفیکسیم تری هیدرات بررسی تاثیر حضور آنتی‌بیوتیک سفیکسیم تری هیدرات بر روی ویژگی های بیولوژیکی لجن فعال [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 1-7]

ف

 • فرآیند اکسایش پیشرفته شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف ماده رنگزای زرد اسیدی 36 به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 34-41]
 • فرآیند فنتون شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف ماده رنگزای زرد اسیدی 36 به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 34-41]
 • فوتوکاتالیست سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلی‌آنیلین تحت نور مرئی در تخریب آلاینده‌ی آلی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 14-19]

ک

 • کاتالیزور قابل بازیافت مایع یونی جدید به عنوان یک کاتالیزور موثر و قابل بازیافت برای واکنش ناوناگل در آب [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 41-47]
 • کریستال ویولت سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلی‌آنیلین تحت نور مرئی در تخریب آلاینده‌ی آلی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 14-19]

گ

 • گرافن اکسید احیا شده سنتز نانوکامپوزیت AuNPs/RGO و بررسی خواص آن با تکنیک‌های مختلف آنالیزی و تاثیر آن به عنوان حامل داروی Mitoxntrone در دارورسانی موضعی در درمان سرطان سینه [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 8-13]

م

 • محیط سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلی‌آنیلین تحت نور مرئی در تخریب آلاینده‌ی آلی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 14-19]
 • مواد رنگزا شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف ماده رنگزای زرد اسیدی 36 به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 34-41]

ن

 • نانو بیوکامپوزیت سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 20-26]

و

 • واژگان کلیدی: تیتانیوم دی اکسید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت سرامیکی تیتانیوم دی اکسید/پلی‌آنیلین تحت نور مرئی در تخریب آلاینده‌ی آلی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 14-19]
 • واژگان کلیدی: حذف اکسایشی مونوکسید کربن- آلاینده های گازی- فتوکاتالیست-اسپینل بررسی حذف اکسایش CO طی فرایند فوتوکاتالیستی با استفاده ازکاتالیست نانو ساختار اسپینلیZnCr2O4 بر روی پایه ZSM-5 [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 27-33]
 • واژگان کلیدی : شبیه‌سازی شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست با هندسه کروی و مسطح [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 48-65]
 • واژگان کلیدی: شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی شبیه‌سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف ماده رنگزای زرد اسیدی 36 به روش دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 34-41]
 • واژگان کلیدی: لجن فعال بررسی تاثیر حضور آنتی‌بیوتیک سفیکسیم تری هیدرات بر روی ویژگی های بیولوژیکی لجن فعال [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 1-7]
 • واژگان کلیدی: مایع یونی مایع یونی جدید به عنوان یک کاتالیزور موثر و قابل بازیافت برای واکنش ناوناگل در آب [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 41-47]
 • واژگان کلیدی: نانوذرات طلا سنتز نانوکامپوزیت AuNPs/RGO و بررسی خواص آن با تکنیک‌های مختلف آنالیزی و تاثیر آن به عنوان حامل داروی Mitoxntrone در دارورسانی موضعی در درمان سرطان سینه [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 8-13]
 • واژگان کلیدی: نانوذرات نقره سنتز نانو بیوکامپوزیت نقره-پودر کف دریا [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 20-26]
 • واکنش ناوناگل مایع یونی جدید به عنوان یک کاتالیزور موثر و قابل بازیافت برای واکنش ناوناگل در آب [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 41-47]

ه

 • هندسه کاتالیست شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست با هندسه کروی و مسطح [دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، 1395، صفحه 48-65]