نمایه نویسندگان

ب

  • بهزاد، مهدی سنتز، شناسایی و مطالعات الکتروشیمیایی یک سری از کمپلکسهای پلی پیریدیل‌روتنیوم [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 17-28]

پ

  • پیوندی، پریوش معرفی دسته‌ای جدید از داروهای حاجب رادیوگرافی [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 29-32]

ح

  • حقیقی اصل، علی بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]

ر

  • رجبی، مریم استفاده از روش ولتامتری عاری سازی کاتدی جذب سطحی برای اندازه گیری همزمان مقایسه کادمیوم و روی [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 43-52]

س

  • سعادتجو، نقی پیگمان فتالوسیانین مس : تهیه ، بررسی خواص و کاربرد [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 9-16]

ش

  • شمیرانی، فرزانه استفاده از روش ولتامتری عاری سازی کاتدی جذب سطحی برای اندازه گیری همزمان مقایسه کادمیوم و روی [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 43-52]

ع

  • عموزاده، علی معرفی دسته‌ای جدید از داروهای حاجب رادیوگرافی [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 29-32]

ک

  • کیومرثی، اسماعیل بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]

م

  • م. بقاعی، داور سنتز، شناسایی و مطالعات الکتروشیمیایی یک سری از کمپلکسهای پلی پیریدیل‌روتنیوم [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 17-28]

و

  • ورامینیان، فرشاد بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها [دوره 1، شماره 1، 1385، صفحه 33-42]