دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1387 
2. تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

صفحه 23-32

سیما صولتی فر؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی