کلیدواژه‌ها = طراحی آزمایش
بهینه سازی فرایند تخریب الکتروشیمیایی رنگ اسید بلو 25 با استفاده از طراحی مرکب مرکزی و تابع مطلوبیت

دوره 13، شماره 46، فروردین 1397، صفحه 267-280

10.22075/chem.2017.2784

مسعود روحانی مقدم؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی؛ لیلا صالحی