طرح نوآورانه راکتورهای الکتروکواگولاسیون ناپیوسته متوالی (SBERs) برای تصفیه شورابه سامانه نمک زدایی آب لب شور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارائه راهکار کاربردی برای تصفیه و بازیافت شورابه سامانه نمک زدایی آب لب شور با دو مرحله اسمزمعکوس با رویکرد دستیابی به فرآیند سبز است در پژوهش حاضر، به منظور تصفیه شورابه سامانه نمک زدایی RO، عملکرد طرح نوآورانه الکتروکواگولاسیون با چهار راکتور ناپیوسته به صورت متوالی (Sequencing Batch Electrocoagulation Reactors) به همراه تصفیه تکمیلی(افزودن موادشیمیایی، ته نشینی، پرتوتابی UV، میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون) با استفاده از نمونه های واقعی برداشت شده از شورابه مرحله اول و دوم سامانه نمک زدایی در دست بهره برداری مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان TDS به ترتیب برای آب لب شور آبخوان برابر با3229 تا 3664 میلی گرم در لیتر، برای نمونه های شورابه برداشتی از مرحله اول 5500 تا 7500 میلی گرم در لیتر، برای مرحله دوم سامانه نمک زدایی مورد مطالعه 9500 تا 10600 میلی گرم در لیتر و همچنین برای آب شبکه شهری 278 تا 408 میلی گرم در لیتر بود. نتایج تحقیق نشان داد با ثابت نگهداشتن پارامترهای بهره برداری الکتروکواگولاسیون(مدت زمان، فاصله الکترودها، شرایط هیدرولیکی، دانسیته جریان الکتریکی اعمالی)، میانگین حذف TDS ، سختی و یون ها در جریان مستقیم بیشتر از جریان متناوب و برای الکترودهای Al-Al بیش از الکترودهای Al-Fe است. میزان حذف TDS برای آب های با TDS پایین در حد 282 میلی گرم در لیتر، بدون تاثیر و برای آب لب شور برابر 82 درصد و میزان حذف یون های پیش ساز رسوب گرفتگی از جمله سختی و کلسیم در حد پایین 3 درصد و حذف سولفات و منیزیم به ترتیب 13 و 46 درصد است. نتیجه آزمایشات نشان داد که فرآیند الکتروکواگولاسیون بدون اضافه شدن مواد شیمیایی برای کاهش TDS و استفاده همزمان این فرآیند با رسوب دهی شیمیایی جهت حذف یون های پیش ساز رسوب گرفتگی می تواند به طور موفقیت آمیزی کاربرد داشته باشد.
نتایج بررسی ها از جنبه های فنی و زیست محیطی و اقتصادی نشان داد گزینه سوم نسبت به سایر گزینه ها، مزیت بیشتری دارد. در این گزینه، آب لب شور به دو فرآیند موازی شامل غشای اسمزمعکوس یک مرحله ای و الکتروکواگولاسیون هدایت می شود. متعافبا، شورابه RO با آب تصفیه شده توسط SBERs جهت تولید آب صنعتی یا آب برای آبیاری گیاهان شورپسند با هم مخلوط می شوند. این روش برای فاز توسعه سامانه نمک زدایی به منظور کمینه نمودن شورابه دفعی و بیشینه نمودن میزان آب تولیدی(آب شرب، آب صنعتی یا آب کشاورزی) به عنوان گزینه منتخب پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Innovative Sequencing Batch Electrocoagulation Reactors (SBERs) for Brine Treatment in Brackish Water Desalination System

نویسندگان [English]

  • Hossein Ataei Far 1
  • Lobat Taghavi 1
  • Amir Hessam Hassani 1
  • Mojtaba Fazeli 2
  • Abdollah Rashidi Mehrabadi 2
1 Department of Environmental Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Water, Wastewater and Environmental Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to provide a green process implementation method for treating brine in the desalination system of brackish water with two stages of reverse osmosis. In this study, real samples taken from the first and second stages of the brackish water reverse osmosis (BWRO) plant were utilized to assess the performance of innovative sequencing batch electrocoagulation reactors (SBERs) with complementary processes (addition of chemicals and antiscalants, settling, microfiltration, UV, and ultrafiltration). According to the measurements, the TDS of the brackish water taken from the aquifer ranged from 3,229 to 3,664 mg/L, whereas that of the first-stage RO brine was between 5,500 and 7,700 mg/L, that of the second-stage RO brine was between 9,500 and 10,600 mg/L, and that of tap water was between 278 and 408 mg/L. The results of the study showed that the average removal of TDS, hardness, and ions in direct current (DC) was higher than in alternating current (AC) and that for Al-Al electrodes is more than that for Al-Fe electrodes. For the samples that were taken from the brine to the second stage RO with a TDS level of 9423 mg/L (with an increase in pH to 9 and with a temperature of 11 °C), the amount of TDS removal was 14%, and the amounts of hardness and scaling ions like calcium, magnesium, and sulfate (the amount of sulfate in quantities above 1400 mg/L) were removed equal to 35.5, 29, 35, and 30%, respectively. The TDS can be successfully reduced by electrocoagulation and scale-forming precursor ions can be eliminated by combining electrocoagulation and chemical precipitation.
The results of the research showed that the third alternative was more advantageous than the others for the development phase of the desalination system under study after multiple options were analyzed technically, environmentally, and economically. The results of the research showed that the third alternative was more advantageous than the others for the development phase of the desalination system under study after multiple options were analyzed technically, environmentally, and economically.
This option will direct brackish water to two RO (one stage)/SBERs processes. The RO desalination plant's brine and the SBER effluent are then combined to provide industrial water or irrigation water for plants that can tolerate salt.
This method has been proposed as the best option for desalination system development because it reduces the total volume of rejected brine and increases the water supply (drinking, industrial, or agricultural).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desalination
  • Brine of RO
  • Sequencing Batch Electrocoagulation Reactors (SBERs)
  • TDS
  • green process