طرح نوآورانه راکتورهای الکتروکواگولاسیون ناپیوسته متوالی (SBERs) برای تصفیه شورابه سامانه نمک زدایی آب لب شور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، ارائه راهکار کاربردی برای تصفیه و بازیافت شورابه سامانه نمک زدایی آب لب شور با دو مرحله اسمزمعکوس با رویکرد دستیابی به فرآیند سبز است در پژوهش حاضر، به منظور تصفیه شورابه سامانه نمک زدایی RO، عملکرد طرح نوآورانه الکتروکواگولاسیون با چهار راکتور ناپیوسته به صورت متوالی (Sequencing Batch Electrocoagulation Reactors) به همراه تصفیه تکمیلی(افزودن موادشیمیایی، ته نشینی، پرتوتابی UV، میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون) با استفاده از نمونه های واقعی برداشت شده از شورابه مرحله اول و دوم سامانه نمک زدایی در دست بهره برداری مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان TDS به ترتیب برای آب لب شور آبخوان برابر با3229 تا 3664 میلی گرم در لیتر، برای نمونه های شورابه برداشتی از مرحله اول 5500 تا 7500 میلی گرم در لیتر، برای مرحله دوم سامانه نمک زدایی مورد مطالعه 9500 تا 10600 میلی گرم در لیتر و همچنین برای آب شبکه شهری 278 تا 408 میلی گرم در لیتر بود. نتایج تحقیق نشان داد با ثابت نگهداشتن پارامترهای بهره برداری الکتروکواگولاسیون(مدت زمان، فاصله الکترودها، شرایط هیدرولیکی، دانسیته جریان الکتریکی اعمالی)، میانگین حذف TDS ، سختی و یون ها در جریان مستقیم بیشتر از جریان متناوب و برای الکترودهای Al-Al بیش از الکترودهای Al-Fe است. میزان حذف TDS برای آب های با TDS پایین در حد 282 میلی گرم در لیتر، بدون تاثیر و برای آب لب شور برابر 82 درصد و میزان حذف یون های پیش ساز رسوب گرفتگی از جمله سختی و کلسیم در حد پایین 3 درصد و حذف سولفات و منیزیم به ترتیب 13 و 46 درصد است. نتیجه آزمایشات نشان داد که فرآیند الکتروکواگولاسیون بدون اضافه شدن مواد شیمیایی برای کاهش TDS و استفاده همزمان این فرآیند با رسوب دهی شیمیایی جهت حذف یون های پیش ساز رسوب گرفتگی می تواند به طور موفقیت آمیزی کاربرد داشته باشد.
نتایج بررسی ها از جنبه های فنی و زیست محیطی و اقتصادی نشان داد گزینه سوم نسبت به سایر گزینه ها، مزیت بیشتری دارد. در این گزینه، آب لب شور به دو فرآیند موازی شامل غشای اسمزمعکوس یک مرحله ای و الکتروکواگولاسیون هدایت می شود. متعافبا، شورابه RO با آب تصفیه شده توسط SBERs جهت تولید آب صنعتی یا آب برای آبیاری گیاهان شورپسند با هم مخلوط می شوند. این روش برای فاز توسعه سامانه نمک زدایی به منظور کمینه نمودن شورابه دفعی و بیشینه نمودن میزان آب تولیدی(آب شرب، آب صنعتی یا آب کشاورزی) به عنوان گزینه منتخب پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Innovative Sequencing Batch Electrocoagulation Reactors (SBERs) for Brine Treatment in Brackish Water Desalination System

نویسندگان [English]

  • Hossein Ataei Far 1
  • Lobat Taghavi 1
  • Amir Hessam Hassani 1
  • Mojtaba Fazeli 2
  • Abdollah Rashidi Mehrabadi 2
1 Department of Environmental Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Water, Wastewater and Environmental Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to provide a green process implementation method for treating brine in the desalination system of brackish water with two stages of reverse osmosis. In this study, real samples taken from the first and second stages of the brackish water reverse osmosis (BWRO) plant were utilized to assess the performance of innovative sequencing batch electrocoagulation reactors (SBERs) with complementary processes (addition of chemicals and antiscalants, settling, microfiltration, UV, and ultrafiltration). According to the measurements, the TDS of the brackish water taken from the aquifer ranged from 3,229 to 3,664 mg/L, whereas that of the first-stage RO brine was between 5,500 and 7,700 mg/L, that of the second-stage RO brine was between 9,500 and 10,600 mg/L, and that of tap water was between 278 and 408 mg/L. The results of the study showed that the average removal of TDS, hardness, and ions in direct current (DC) was higher than in alternating current (AC) and that for Al-Al electrodes is more than that for Al-Fe electrodes. For the samples that were taken from the brine to the second stage RO with a TDS level of 9423 mg/L (with an increase in pH to 9 and with a temperature of 11 °C), the amount of TDS removal was 14%, and the amounts of hardness and scaling ions like calcium, magnesium, and sulfate (the amount of sulfate in quantities above 1400 mg/L) were removed equal to 35.5, 29, 35, and 30%, respectively. The TDS can be successfully reduced by electrocoagulation and scale-forming precursor ions can be eliminated by combining electrocoagulation and chemical precipitation.
The results of the research showed that the third alternative was more advantageous than the others for the development phase of the desalination system under study after multiple options were analyzed technically, environmentally, and economically. The results of the research showed that the third alternative was more advantageous than the others for the development phase of the desalination system under study after multiple options were analyzed technically, environmentally, and economically.
This option will direct brackish water to two RO (one stage)/SBERs processes. The RO desalination plant's brine and the SBER effluent are then combined to provide industrial water or irrigation water for plants that can tolerate salt.
This method has been proposed as the best option for desalination system development because it reduces the total volume of rejected brine and increases the water supply (drinking, industrial, or agricultural).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desalination
  • Brine of RO
  • Sequencing Batch Electrocoagulation Reactors (SBERs)
  • TDS
  • green process

This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[1] Dhakal, N., Salinas-Rodriguez, S. G., Hamdani, J., Abushaban, A., Sawalha, H., Schippers, J. C., & Kennedy, M. D. (2022). Is desalination a solution to freshwater scarcity in developing countries?  Membranes, 12(4), 381.
[2 Fayyaz, S., Masjedi, S. K., Kazemi, A., Khaki, E., Moeinaddini, M., & Olsen, S. I. (2023). Life cycle assessment of reverse osmosis for high-salinity seawater desalination process: Potable and industrial water production. Journal of Cleaner Production, 382, 135299.
[3 Ahdab, Y. D., & Lienhard, J. H. (2021). Desalination of brackish groundwater to improve water quality and water supply. In Global Groundwater (pp. 559-575).
[4] Feria-Díaz, J. J., Correa-Mahecha, F., López-Méndez, M. C., Rodríguez-Miranda, J. P., & Barrera-Rojas, J. (2021). Recent desalination technologies by hybridization and integration with reverse osmosis: A review. Water, 13(10), 1369.
[5] Rezakazemi, M., Khajeh, A., & Mesbah, M. (2018). Membrane filtration of wastewater from gas and oil production. Environmental Chemistry Letters, 16, 367-388.
[6] Rezakazemi, M., Dashti, A., Riasat Harami, H., & Hajilari, N. (2018). Fouling-resistant membranes for water reuse. Environmental Chemistry Letters, 16, 715-763.
[7] Rezakazemi, M. (2018). CFD simulation of seawater purification using direct contact membrane desalination (DCMD) system. Desalination, 443, 323-332.
[8] Tofighy, M. A., & Mohammadi, T. (2021). Membrane Fouling in Desalination. Sustainable Materials and Systems for Water Desalination, 39-52.
[9] Rezaei, L., Dehghani, M., Hassani, A. H., & Alipour, V. (2020). Seawater reverse osmosis membrane fouling causes in a full scale desalination plant; through the analysis of environmental issues: raw water quality. Environmental Health Engineering and Management Journal, 7(2), 119-126.
[10] Pearson, J. L., Michael, P. R., Ghaffour, N., & Missimer, T. M. (2021). Economics and energy consumption of brackish water reverse osmosis desalination: innovations and impacts of feedwater quality. Membranes, 11(8), 616.
[11] Panagopoulos, A., & Haralambous, K. J. (2020). Environmental impacts of desalination and brine treatment-Challenges and mitigation measures. Marine Pollution Bulletin, 161, 111773.
[12] Anders, C. R., SantosFernandes, C., da Silva Dias, N., da Silva Gomes, J. W., de Souza Melo, M. R., de Souza, B. G. A., ... & de Sousa Junior, F. S. (2020). Environmental impacts of reject brine disposal from desalination plants. Desalination and Water Treatment, 181, 17-26.
[13] Al-Faifi, H., Al-Omran, A. M., Nadeem, M., El-Eter, A., Khater, H. A., & El-Maghraby, S. E. (2010). Soil deterioration as influenced by land disposal of reject brine from Salbukh water desalination plant at Riyadh, Saudi Arabia. Desalination, 250(2), 479-484.
[14] Rioyo, J., Aravinthan, V., Bundschuh, J., & Lynch, M. (2017). A review of strategies for RO brine minimization in inland desalination plants. Desalination and Water Treatment, 90, 110-123.
[15] Gude, V. G. (2016). Desalination and sustainability–an appraisal and current perspective. Water research, 89, 87-106.
[16] De Buren, L., & Sharbat, A. (2015). Inland Desalination and Brine Management: Salt Recovery and Beneficial Uses of Brine, In World Environmental and Water Resources Congress 2015 (pp. 1219-1230).
[17] Panagopoulos, A., & Haralambous, K. J. (2020). Minimal Liquid Discharge (MLD) and Zero Liquid Discharge (ZLD) strategies for wastewater management and resource recovery–Analysis, challenges and prospects. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(5), 104418.
[18] Semblante, G. U., Lee, J. Z., Lee, L. Y., Ong, S. L., & Ng, H. Y. (2018). Brine pre-treatment technologies for zero liquid discharge systems. Desalination, 441, 96-111.
[19] Giwa, A., Dufour, V., Al Marzooqi, F., Al Kaabi, M., & Hasan, S. W. (2017). Brine management methods: Recent innovations and current status. Desalination, 407, 1-23.
[20] Cipolletta, G., Lancioni, N., Akyol, Ç, Eusebi, A. L., & Fatone, F. (2021). Brine treatment technologies towards minimum/zero liquid discharge and resource recovery: State of the art and techno-economic assessment. Journal of Environmental Management, 300, 113681.
[21] Garcia-Segura, S., Eiband, M. M. S., de Melo, J. V., & Martínez-Huitle, C. A. (2017). Electrocoagulation and advanced electrocoagulation processes: A general review about the fundamentals, emerging applications and its association with other technologies. Journal of Electroanalytical Chemistry, 801, 267-299.
[22] Hakizimana, J. N., Gourich, B., Vial, C., Drogui, P., Oumani, A., Naja, J., & Hilali, L. (2016). Assessment of hardness, microorganism and organic matter removal from seawater by electrocoagulation as a pretreatment of desalination by reverse osmosis. Desalination, 393, 90-101.
[23] Almukdad, A., Hafiz, M., Yasir, A. T., Alfahel, R., & Hawari, A. H. (2021). Unlocking the application potential of electrocoagulation process through hybrid processes. Journal of Water Process Engineering, 40, 101956.
[24] Kavitha, J., Rajalakshmi, M., Phani, A. R., & Padaki, M. (2019). Pretreatment processes for seawater reverse osmosis desalination systems-A review. Journal of Water Process Engineering, 32, 100926.
[25] Berkani, I., Belkacem, M., Trari, M., Lapicque, F., & Bensadok, K. (2019). Assessment of electrocoagulation based on nitrate removal, for treating and recycling the Saharan groundwater desalination reverse osmosis concentrate for a sustainable management of Albien resource. Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(2), 102951.
[26] Ashraf, S. N., Rajapakse, J., Dawes, L. A., & Millar, G. J. (2019). Electrocoagulation for the purification of highly concentrated brine produced from reverse osmosis desalination of coal seam gas associated water. Journal of Water Process Engineering, 28, 300-310.
[27] Sefatjoo, P., Moghaddam, M. R. A., & Mehrabadi, A. R. (2020). Evaluating electrocoagulation pretreatment prior to reverse osmosis system for simultaneous scaling and colloidal fouling mitigation: Application of RSM in performance and cost optimization. Journal of Water Process Engineering, 35, 101201.
[28] Mousazadeh, M., Naghdali, Z., Al-Qodah, Z., Alizadeh, S. M., Niaragh, E. K., Malekmohammadi, S. & Emamjomeh, M. M. (2021). A systematic diagnosis of state of the art in the use of electrocoagulation as a sustainable technology for pollutant treatment: An updated review. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 47, 101353.
[29] Bazrafshan, E., Mohammadi, L., Ansari-Moghaddam, A., & Mahvi, A. H. (2015). Heavy metals removal from aqueous environments by electrocoagulation process–a systematic review. Journal of environmental health science and engineering, 13, 1-16.
[30] Mazarji, M., Esmaili, H., Bidhendi, G. N., Mahmoodi, N. M., Minkina, T., Sushkova, S. & Bhatnagar, A. (2021). Green synthesis of reduced graphene oxide-CoFe2O4 nanocomposite as a highly efficient visible-light-driven catalyst in photocatalysis and photo Fenton-like reaction. Materials Science and Engineering: B, 270, 115223.
[31] Esmaeilpour, M., Ghahraman Afshar, M., & Kazemnejadi, M. (2023). Preparation, characterization, and adsorption properties of bis-salophen schiff base ligand immobilized on Fe3O4@ SiO2 nanoparticles for removal of lead (II) from aqueous solutions. Applied Chemistry, 18(66), 125-146 [In Persian].
[32] Abbasi, N., Aberoomand Azar, P., Tehrani, M. S., & Mokhtari Aliabad, J. (2023). Study the absorption process of cadmium ions by Fe3O4/L-methionine/graphene oxide and graphene Aerogel nanocomposites from aqueous environments. Applied Chemistry [In Persian].
[33] Gholami, N., & Mahdavi, H. (2023). Synthesis and application of graphene oxide and sulfonated graphene oxide nanoparticles for using in nanofiltration membranes polyether sulfone. Journal of Applied Chemistry, 18(66), 225-244 [In Persian].
[34] Elsahwi, E. S., Ruda, H. E., & Dawson, F. P. (2020). Principles and design of an integrated magnetics structure for electrochemical applications. IEEE Transactions on Industry Applications, 56(5), 5645-5655.
[35] Bandaru, S. R., Roy, A., Gadgil, A. J., & van Genuchten, C. M. (2020). Long-term electrode behavior during treatment of arsenic contaminated groundwater by a pilot-scale iron electrocoagulation system. Water Research, 175, 115668.
[36] Sari, M. A., & Chellam, S. (2016). Reverse osmosis fouling during pilot-scale municipal water reuse: Evidence for aluminum coagulant carryover. Journal of Membrane Science, 520, 231-239.
[37] Jiang, S., Li, Y., & Ladewig, B. P. (2017). A review of reverse osmosis membrane fouling and control strategies. Science of the total environment, 595, 567-583.
[38] Ahmed, J., Jamal, Y., & Shujaatullah, M. (2020). Recovery of cooling tower blowdown water through reverse osmosis (RO): review of water parameters affecting membrane fouling and pretreatment schemes. Desalin. Water Treat, 189, 9-17.
[39] Gabelich, C. J., Ishida, K. P., Gerringer, F. W., Evangelista, R., & Kalyan, M. (2006). Control of residual aluminum from conventional treatment to improve reverse osmosis performance.  Desalination, performance. Desalination, 190(1-3), 147-160.
[40] Hu, Y., Xu, Y., Xie, M., Huang, M., & Chen, G. (2022). Characterization of scalants and strategies for scaling mitigation in membrane distillation of alkaline concentrated circulating cooling water. Desalination, 527, 115534.
[41] Sánchez, A. S., Nogueira, I. B. R., & Kalid, R. A. (2015). Uses of the reject brine from inland desalination for fish farming, Spirulina cultivation, and irrigation of forage shrub and crops. Desalination, 364, 96-107.
[42] Jiménez-Arias, D., Sierra, S. M., García-Machado, F. J., García-García, A. L., Borges, A. A., & Luis, J. C. (2022). Exploring the agricultural reutilisation of desalination reject brine from reverse osmosis technology. Desalination, 529, 115644.
[43] Dehghanisanij, H., & Bozorgi, F. H. A., (2016). Improvement in sub-surface drip irrigation Pistachio under saline water use, 2nd World Irrigation Forum (WIF2), Chiang Mai, Thailand.
[44] Seifi, A., & Mirlatifi, M. (2020). Irrigation Water Use Efficiency and Yield of Pistachio under Aerated Subsurface Drip Irrigation System. Journal of Agricultural Science and Technology, 22(6), 1655-1670.
[45] Plappally, A. K., & Lienhard, J. H. (2013). Costs for water supply, treatment, end-use and reclamation. Desalination and Water Treatment, 51(1-3), 200-232.
[46] Tahamipour, M., Kalashami, M. K., & Chizari, A. (2015). Irrigation water pricing in Iran: the gap between theory and practice. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 5(1047-2017-1608), 109-116.
[47] Mobasheri, M. H., Hosseini-Yekani, S. A., & Amirnejad, H. (2019), Effect of Water Market Development and Improvement of Irrigation Technology on Farmers' Cropping Pattern and Income (Hashtgerd Plain, Alborz Province), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (IJAEDR), 50(4).
[48] Mohseni, S., Zare Mehrjerdi, M. R., Abdolahi Ezzatabadi, M., & Mehrabi Boshrabadi, H. (2022). Irrigation water demand management with emphasis on pricing policy. Water Policy, 24(7), 1095-1108