نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمین ها افزایش مایکل آمین های آلیفاتیک و آروماتیک به اولفین های غیر اشباعی در حضور TMSCI در شرایط بدون حلال [دوره 3، شماره 8، 1387، صفحه 25-30]
 • آنالیز آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده [دوره 3، شماره 6، 1387، صفحه 13-24]
 • آنتی بیوتیک سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:(6R,7R)- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 67-72]

ا

 • ایالات متحده آمریکا بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 3، شماره 8، 1387، صفحه 13-22]
 • اربیتال های d الگوی شکافتگی اوربیتالهای d در میدان بلور [دوره 3، شماره 6، 1387، صفحه 25-42]
 • استحصال املاح معدنی تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 23-32]
 • اسید اسکوربیک اندازه گیری دوپامین با استفاده از الکترود فیلم کامپوزیت نانو ذرات کربنی در حضور اسید اسکوربیک [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 13-23]
 • اسید پروپانوئیک استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 40-45]
 • افزایش مایکل افزایش مایکل آمین های آلیفاتیک و آروماتیک به اولفین های غیر اشباعی در حضور TMSCI در شرایط بدون حلال [دوره 3، شماره 8، 1387، صفحه 25-30]

ت

 • ترکیبات کربونیل دار غیر اشباعی افزایش مایکل آمین های آلیفاتیک و آروماتیک به اولفین های غیر اشباعی در حضور TMSCI در شرایط بدون حلال [دوره 3، شماره 8، 1387، صفحه 25-30]
 • تری کلرو اتیلن استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 40-45]
 • تصفیه آب و فاضلاب بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 3، شماره 8، 1387، صفحه 13-22]

ح

 • حلال رنگی سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 57-67]

د

 • دیاگرام فازی استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 40-45]
 • دانش فنی تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 23-32]
 • دریاچه ارومیه تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 23-32]
 • دوپامین اندازه گیری دوپامین با استفاده از الکترود فیلم کامپوزیت نانو ذرات کربنی در حضور اسید اسکوربیک [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 13-23]

س

 • سدیم سولفات تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 23-32]
 • سفالوسپورینک اسید سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:(6R,7R)- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 67-72]
 • سفیدی آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده [دوره 3، شماره 6، 1387، صفحه 13-24]
 • سفورکسیم سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:(6R,7R)- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 67-72]
 • سنتز سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:(6R,7R)- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 67-72]
 • سوسپانسون- پلی وینیل کلراید- آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل(AIBN)- ویسکوزیته درونی سنتز پلی وینیل کلراید به روش سوسپانسیون با ا ستفاده ازآغازگر ازوبیس ایزو بوتیرو نیتریل و سورفاکتانت ژلاتین [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 45-56]

ش

 • شفاف کننده نوری بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 33-38]
 • شکافتگی الگوی شکافتگی اوربیتالهای d در میدان بلور [دوره 3، شماره 6، 1387، صفحه 25-42]
 • شوینده بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 33-38]

ف

 • فاکتور گزینش پذیری استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 40-45]
 • فرمولاسیون آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده [دوره 3، شماره 6، 1387، صفحه 13-24]
 • فرمولاسیون بهینه سازی کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 33-38]

ک

 • کامپوزیت نانو کربنی اندازه گیری دوپامین با استفاده از الکترود فیلم کامپوزیت نانو ذرات کربنی در حضور اسید اسکوربیک [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 13-23]
 • کشورهای توسعه یافته بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 3، شماره 8، 1387، صفحه 13-22]
 • کلریناسیون بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته(مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 3، شماره 8، 1387، صفحه 13-22]
 • کمپلکسهای شیف باز سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 57-67]
 • کمپلکسهای وانادیل سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 57-67]

ل

 • لیگاندهای چهاردندانه ای نوع N4 سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز [دوره 3، شماره 9، 1387، صفحه 57-67]

م

 • مواد شوینده آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده [دوره 3، شماره 6، 1387، صفحه 13-24]

ن

 • نظریه میدان بلور الگوی شکافتگی اوربیتالهای d در میدان بلور [دوره 3، شماره 6، 1387، صفحه 25-42]
 • نوری آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده [دوره 3، شماره 6، 1387، صفحه 13-24]