نویسنده = علیرضا اصغری
تعداد مقالات: 11
4. بررسی اثر فتوکاتالیستی نانو کامپوزیت SnO2/AC روی تخریب نوری رنگ های بازیک yellow 13 و rodamin b

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 51-58

علیرضا اصغری؛ بهاره فهیمی راد؛ مریم رجبی


5. کارایی روش پاسخ سطح در بهینه سازی حذف رنگزای مالاشیت سبز با استفاده از زئولیت طبیعی

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 209-222

فریده نبی زاده چیانه؛ بهرام محمدی؛ علیرضا اصغری


6. بهینه سازی عملکرد و پایداری کاتالیست کبالت بر پایه نانو ورقه های گرافنی در سنتز فیشر تروپش

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 129-138

سیده سمیه تقوی؛ علیرضا اصغری؛ احمد توسلی